Publications 2020


1         Fast enantioconversion of chiral mixtures based on a four-level double-model
           Ye, Chong; Zhang, Quansheng; Chen, Yu-Yuan; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW RESEARCH (2020)
           DOI: 10.1103/PhysRevResearch.2.033064

2         Conserved quantities in parity-time symmetric systems
           Bian, Zhi-Hao; Xiao, Lei; Wang, Kun-kun; Zhan Xiang; Franck Assogba Onanga; Frantisek Ruzicka; Yi, Wei; Yogesh N. Joglekar; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW RESEARCH (2020)
           DOI: 10.1103/PhysRevResearch.2.022039

3         Direct experimental test of forward and reverse uncertainty relations
           Xiao, Lei; Fan, Bo-wen; Wang, Kun-kun; Xue, Peng; Arun Kumar Pati, PHYSICAL REVIEW RESEARCH (2020)
           DOI: 10.1103/PhysRevResearch.2.023106

4         Non-Hermitian bulk-boundary correspondence in quantum dynamics
           Xiao, Lei; Deng, Tianshu; Wang, Kunkun; Zhu, Gaoyan; Wang, Zhong; Yi, Wei; Xue, Peng, NATURE PHYSICS (2020)
           DOI: 10.1038/s41567-020-0836-6

5         Magnetic Noise Enabled Biocompass
           Xiao, Dawu; Hu, Wen-Hui; Cai, Yunfeng; Zhao, Nan, PHYSICAL REVIEW LETTERS (2020)
           DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.128101

6         Precise characterization of atomic-scale corrosion of single crystal diamond in H2 plasma based on MEMS/NEMS
           Wu, Haihua; Zhang, Zilong; Sang, Liwen; Li, Tiefu; You, Jianqiang; Imura, Masataka; Koide, Yasuo; Liao, Meiyong, CORROSION SCIENCE (2020)
           DOI: 10.1016/j.corsci.2020.108651

7         Nonreciprocity via Nonlinearity and Synthetic Magnetism
           Xu, Xun-Wei; Li, Yong; Li, Baijun; Jing, Hui; Chen, Ai-Xi, PHYSICAL REVIEW APPLIED (2020)
           DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.044070

8         Photon-Dressed Bloch-Siegert Shift in an Ultrastrongly Coupled Circuit Quantum Electrodynamical System
           Wang, Shuai-Peng; Zhang, Guo-Qiang; Wang, Yimin; Chen, Zhen; Li, Tiefu; Tsai, J. S.; Zhu, Shi-Yao; You, J. Q., PHYSICAL REVIEW APPLIED (2020)
           DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.054063

9         Closed-Loop Nuclear Magnetic Resonance Gyroscope Based on Rb-Xe
           Zhang, Ke; Zhao, Nan; Wang, Yanhua, SCIENTIFIC REPORTS (2020)
           DOI: 10.1038/s41598-020-59088-y

10      Overcoming standard quantum limit using a momentum measuring interferometer
          Davuluri, Sankar; Li, Yong, OPTICS LETTERS (2020)
          DOI: 10.1364/OL.385092

11      Nonreciprocal interference and coherent photon routing in a three-port optomechanical system
          Du, Lei; Chen, Yao-Tong; Wu, Jin-Hui; Li, Yong, OPTICS EXPRESS (2020)
          DOI: 10.1364/OE.379990

12      Dual-gate transistor amplifier in a multimode optomechanical system
          Chen, Yao-Tong; Du, Lei; Liu, Yi-Mou; Zhang, Yan, OPTICS EXPRESS (2020)
          DOI: 10.1364/OE.385049

13      Enhanced four-wave mixing in PT-symmetric optomechanical systems
          Bian, Xintian; Zhang, Yongchao; Zhai, Zhangyin; Yu, Hualing; Zuo, Fen; Chen, Guibin; Jiang, Cheng, OPTICS EXPRESS (2020)
          DOI: 10.1364/OE.387712

14      Maximum entropy approach to reliability
          Du, Yi-Mu; Ma, Yu-Han; Wei, Yuan-Fa; Guan, Xuefei; Sun, C. P., PHYSICAL REVIEW E (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevE.101.012106

15      Quantum illumination assistant with error-correcting codes
          Zhang, Wen-Zhao; Ma, Yu-Han; Chen, Jin-Fu; Sun, Chang-Pu, NEW JOURNAL OF PHYSICS (2020)
          DOI: 10.1088/1367-2630/ab6064

16      High bandwidth three-axis magnetometer based on optically polarized Rb-85 under unshielded environment
          Yang, Hongying; Zhang, Ke; Wang, Yanhua; Zhao, Nan, JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS (2020)
          DOI: 10.1088/1361-6463/ab541a

17      Prominent enhancement on the radiative branching ratio of the doubly excited resonant states due to the Breit interaction induced ion-core energy inversion
          Wu, Chensheng; Xie, Lu-You; Hu, Zhimin; Gao, Xiang, JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER (2020)
          DOI: 10.1016/j.jqsrt.2020.106912

18      Enantio-discrimination via light deflection effect
          Chen, Yu-Yuan; Ye, Chong; Zhang, Quansheng; Li, Yong, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS (2020)
          DOI: 10.1063/5.0008157

19      Quantifying algebraic asymmetry of Hamiltonian systems
          Qin, Hui-Hui; Fei, Shao-Ming; Sun, Chang-Pu, JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL (2020)
          DOI: 10.1088/1751-8121/ab5b27

20      Experimental quantum cloning in a pseudo-unitary system
          Zhan, Xiang; Wang, Kunkun; Xiao, Lei; Bian, Zhihao; Zhang, Yongsheng; Sanders, Barry C.; Zhang, Chengjie; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.010302

21      Tight-binding Kondo model and spin-exchange collision rate of alkaline-earth-metal atoms in a mixed-dimensional optical lattice
          Zhang, Ren; Zhang, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.013636

22      Experimental demonstration of one-sided device-independent self-testing of any pure two-qubit entangled state
          Bian, Zhihao; Majumdar, A. S.; Jebarathinam, C.; Wang, Kunkun; Xiao, Lei; Zhan, Xiang; Zhang, Yongsheng; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.020301

23      Relativistic eigenchannel R-matrix studies of the strong intrashell electron correlations in highly charged Ar13+ ions
          Dou, Li-Jun; Jin, Rui; Sun, Rui; Xie, Lu-You; Huang, Zhong-Kui; Li, Jia-Ming; Ma, Xin-Wen; Gao, Xiang, PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.032508

24      Switchable bipartite and genuine tripartite entanglement via an optoelectromechanical interface
          Jiang, Cheng; Tserkis, Spyros; Collins, Kevin; Onoe, Sho; Li, Yong; Tian, Lin, PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.042320

25      Confined variational calculation of o-Ps-He scattering properties
          Wu, M-S; Zhang, J-Y; Gao, X.; Qian, Y.; Xie, H-H; Varga, K.; Yan, Z-C; Schwingenschlog, U., PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.042705

26      Subfemtosecond glory hologrammetry for vectorial optical waveform reconstruction
          Tao, Jianfei; Cai, J.; Xia, Q. Z.; Liu, J., PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.043416

27      Experimental entropic test of state-independent contextuality via single photons
          Qu, Dengke; Kurzynski, Pawel; Kaszlikowski, Dagomir; Raeisi, Sadegh; Xiao, Lei; Wang, Kunkun; Zhan, Xiang; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.060101

28      Experimental demonstration of quantum-to-quantum Bernoulli factory
          Zhan, Xiang; Wang, Kunkun; Xiao, Lei; Bian, Zhihao; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.102.012605

29      Electrical readout/characterization of single crystal diamond (SCD) cantilever resonators
          Wu, Haihua; Zhang, Zilong; Sang, Liwen; Li, Tiefu; You, Jianqiang; Lu, Yingjie; Koide, Yasuo; Liao, Meiyong, DIAMOND AND RELATED MATERIALS (2020)
          DOI: 10.1016/j.diamond.2020.107711

30      Directional quantum random walk induced by coherence
          Chen, Jin-Fu; Ma, Yu-Han; Sun, Chang-Pu, FRONTIERS OF PHYSICS (2020)
          DOI: 10.1007/s11467-019-0944-x

31      Sensing Individual Nuclear Spins with a Single Rare-Earth Electron Spin
          Kornher, Thomas; Xiao, Dawu; Xia, Kangwei; Sardi, Fiammetta; Zhao, Nan; Kolesov, Roman; Wrachtrup, Joerg, PHYSICAL REVIEW LETTERS (2020)
           DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.170402

32      Analytical solution for the spectrum of two ultracold atoms in a completely anisotropic confinement
          Chen, Yue; Xiao, Da-Wu; Zhang, Ren; Zhang, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.053624

33      Mechanics driving mediated slow light in a quadratically coupled optomechanical system
           Zhang, Yongchao; Yan, Kexun; Zhai, Zhangyin; Bian, Xintian; Zuo, Fen; Yu, Hualing; Jiang, Cheng, JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS (2020)
          DOI: 10.1364/JOSAB.383220

34      Generalized ultrastrong optomechanical-like coupling
          Liao, Jie-Qiao; Huang, Jin-Feng; Tian, Lin; Kuang, Le-Man; Sun, Chang-Pu, PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.063802

35      Characterizing multipartite entanglement by violation of CHSH inequalities
          Li, Ming; Qin, Huihui; Zhang, Chengjie; Shen, Shuqian; Fei, Shao-Ming; Fan, Heng, QUANTUM INFORMATION PROCESSING (2020)
          DOI: 10.1007/s11128-020-02638-0

36      Photonic discrete-time quantum walks [Invited]
          Zhu, Gaoyan; Xiao, Lei; Huo, Bingzi; Xue, Peng, CHINESE OPTICS LETTERS (2020)
          DOI: 10.3788/COL202018.052701

37      Universal trapping law induced by an atomic cloud in single-photon cooperative dynamics
          Qiao, Lei; Sun, Chang-Pu, PHYSICAL REVIEW A (2020)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.101.063831

38      Quantifying quantum non-Markovianity based on quantum coherence via skew information
          Shao, Lian-He; Zhang, Yu-Ran; Luo, Yu; Xi, Zhengjun; Fei, Shao-Ming, LASER PHYSICS LETTERS (2020)
          DOI: 10.1088/1612-202X/ab5fe3

39      Experimental optimization of atomic magnetometer in nuclear magnetic resonance gyroscope
          Zhang, Ke; Luo, Zhihuang; Tang, Feng; Zhao, Nan; Wang, Yanhua, JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (2020)
          DOI: 10.35848/1347-4065/ab6caf

40      Connecting quantum steering with extractable work in a two-mode Gaussian state
          Zheng, Qiang; Li, Yong, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D (2020)
          DOI: 10.1140/epjd/e2020-100464-4

41      Saturation effect of atomic magnetic resonance
          Yang, Hongying; Wang, Yanhua; Zhao, Nan, AIP ADVANCES (2020)
          DOI: 10.1063/5.0008273

42      Dissipative quantum phase transition in a biased Tavis-Cummings model*
          Chen, Zhen; Qiu, Yueyin; Zhang, Guo-Qiang; You, Jian-Qiang, CHINESE PHYSICS B (2020)
          DOI: 10.1088/1674-1056/ab7b55Publications 2019


1         One-way deficit and quantum phase transitions in XY model and extended Ising model
          Wang, Yao-Kun; Zhang, Yu-Ran; Fan, Heng, QUANTUM INFORMATION PROCESSING (2019)
          DOI: 10.1007/s11128-018-2132-2

2         Optomechanical state transfer in the presence of non-Markovian environments
          Cheng, Jiong; Liang, Xian-Ting; Zhang, Wen-Zhao; Duan, Xiangmei, OPTICS COMMUNICATIONS (2019)
          DOI: 10.1016/j.optcom.2018.08.079

3         Observation and analysis of the spatial frequency response of an atomic magnetometer
          Dong, Hai-Feng; Yin, Ling-Xiao; Li, Ai-Xian; Zhao, Nan; Chen, Jing-Ling; Sun, Ming-Jie, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (2019)
          DOI: 10.1063/1.5049609

4         Simulating Dynamic Quantum Phase Transitions in Photonic Quantum Walks
          Wang, Kunkun; Qiu, Xingze; Xiao, Lei; Zhan, Xiang; Bian, Zhihao; Yi, Wei; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW LETTERS (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.020501

5         Complementary relation of quantum coherence and quantum correlations in multiple measurements
          Fan, Zeyang; Peng, Yi; Zhang, Yu-Ran; Liu, Shang; Mu, Liang-Zhu; Fan, Heng, SCIENTIFIC REPORTS (2019)
          DOI: 10.1038/s41598-018-36553-3

6         Time-Domain Grating with a Periodically Driven Qutrit
          Han, Yingying; Luo, Xiao-Qing; Li, Tie-Fu; Zhang, Wenxian; Wang, Shuai-Peng; Tsai, J. S.; Nori, Franco; You, J. Q., PHYSICAL REVIEW APPLIED (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.014053

7         Polarization-modulated terahertz radiation by intense femtosecond laser pulse in ultra-strong magnetic field
          Shu, Xiao-Fang; Liu, Jie, PHYSICS OF PLASMAS (2019)
          DOI: 10.1063/1.5054096

8         Directional phase-sensitive amplifier between microwave and optical photons
          Jiang, Cheng; Song, L. N.; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.99.023823

9         Second-Order Topological Phases in Non-Hermitian Systems
          Liu, Tao; Zhang, Yu-Ran; Ai, Qing; Gong, Zongping; Kawabata, Kohei; Ueda, Masahito; Nori, Franco, PHYSICAL REVIEW LETTERS (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.076801

10      Polarization variations of intense laser pulse in ionizing medium by a strong magnetic field
          Shu, Xiao-Fang; Yu, Chengxin; Liu, Jie, APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS (2019)
          DOI: 10.1007/s00340-019-7145-8

11      Enhanced terahertz radiation by an intense femtosecond laser field assisted with sub-cycle pulses
          Shu, Xiao-Fang; Yu, Cheng-Xin; Liu, Jie, OPTICS EXPRESS (2019)
          DOI: 10.1364/OE.27.007751

12      Geometric Energy Transfer in a Stuckelberg Interferometer of Two Parametrically Coupled Mechanical Modes
          Fu, Hao; Gong, Zhi-Cheng; Mao, Tian-Hua; Shen, Cheng-Yu; Sun, Chang-Pu; Yi, Su; Li, Yong; Cao, Geng-Yu, PHYSICAL REVIEW APPLIED (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.034010

13      Collective radiance effects in the ultrastrong-coupling regime
          Bin, Qian; Lu, Xin-You; Yin, Tai-Shuang; Li, Yong; Wu, Ying, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.99.033809

14      Uncertainties of genuinely incompatible triple measurements based on statistical distance
          Qin, Hui-Hui; Zhang, Tui-Gui; Jost, Leonardo; Sun, Chang-Pu; Li-Jost, Xianqing; Fei, Shao-Ming, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.99.032107

15      Synthesis of antisymmetric spin exchange interaction and chiral spin clusters in superconducting circuits
          Wang, Da-Wei; Song, Chao; Feng, Wei; Cai, Han; Xu, Da; Deng, Hui; Li, Hekang; Zheng, Dongning; Zhu, Xiaobo; Wang, H.; Zhu, Shi-Yao; Marlan O Scully, NATURE PHYSICS (2019)
          DOI: 10.1038/s41567-018-0400-9

16      alpha decay in intense laser fields: Calculations using realistic nuclear potentials
          Qi, Jintao; Li, Tao; Xu, Ruihua; Fu, Libin; Wang, Xu, PHYSICAL REVIEW C (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevC.99.044610

17      Generalized Landauer formula for time-dependent potentials and noise-induced zero-bias dc current
          Gurvitz, Shmuel, JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL (2019)
          DOI: 10.1088/1751-8121/ab10ed

18      Generation of entangled Schrodinger cat state of two macroscopic mirrors
          Xiong, Biao; Li, Xun; Chao, Shi-Lei; Yang, Zhen; Zhang, Wen-Zhao; Zhou, Ling, OPTICS EXPRESS (2019)
          DOI: 10.1364/OE.27.013547

19      Hybrid electromagnetically-optomechanically induced transparency in an atom-assisted optomechanical system
          Kai-Hui Gu, Dong Yan, Xin Wang, Meng-Long Zhang and Jing-Zhi Yin, JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS (2019)
          DOI: 10.1088/1361-6455/aaf0bd

20      Change of the relative line strengths due to the resonance induced population transfer between Fe XVII and FeXVI ions
          Wu, Chensheng; Gao, Xiang, SCIENTIFIC REPORTS (2019)
          DOI: 10.1038/s41598-019-43916-x

21      Observation of emergent momentum–time skyrmions in parity–time-symmetric non-unitary quench dynamics
          Wang, Kunkun; X. Qiu, L. Xiao, X. Zhan, Z. H. Bian, B. C. Sanders, W. Yi*, and P. Xue*, NATURE COMMUNICATIONS (2019)
          DOI: 10.1038/s41467-019-10252-7

22      Strongly correlated quantum walks with a 12-qubit superconducting processor
          Yan, Zhiguang; Zhang, Yu-Ran; Gong, Ming; Wu, Yulin; Zheng, Yarui; Li, Shaowei; Wang, Can; Liang, Futian; Lin, Jin; Xu, Yu; Guo, Cheng; Sun, Lihua; Peng, Cheng-Zhi; Xia, Keyu; Deng, Hui; Rong, Hao; You, J. Q.; Nori, Franco; Fan, Heng; Zhu, Xiaobo; Pan, Jian-Wei, SCIENCE (2019)
          DOI: 10.1126/science.aaw1611

23      Dispersive readout of a weakly coupled qubit via the parity-time-symmetric phase transition
          Zhang, Guo-Qiang; Wang, Yi-Pu; You, J. Q., PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.99.052341

24      Kinematic spin decoherence of a wave packet in a gravitational field
          Dai, Yue; Shi, Yu, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D (2019)
          DOI: 10.1142/S0218271819501049

25      Quantum-correlation-enhanced weak-field detection in an optomechanical system
          Zhang, Wen-Zhao; Chen, Li-Bo; Cheng, Jiong; Jiang, Yun-Feng, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.99.063811

26      Static nonlinear Schrodinger equations for the achiral-chiral transitions of polar chiral molecules
          Ye, Chong; Zhang, Quansheng; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.99.062703

27      Quantum simulation of the non-fermi-liquid state of Sachdev-Ye-Kitaev model
          Luo, Zhihuang; You, Yi-Zhuang; Li, Jun; Jian, Chao-Ming; Lu, Dawei; Xu, Cenke; Zeng, Bei; Laflamme, Raymond, NPJ QUANTUM INFORMATION (2019)
          DOI: 10.1038/s41534-019-0166-7

28      Spin image of an atomic vapor cell with a resolution smaller than the diffusion crosstalk free distance
          Dong, Hai-Feng; Chen, Jing-Ling; Li, Ji-Min; Liu, Chen; Li, Ai-Xian; Zhao, Nan; Guo, Fen-Zhuo, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (2019)
          DOI: 10.1063/1.5099156

29      Bidirectional and passive optical field to microwave field quantum converter with high bandwidth
          Huo, Mingxia, JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS (2019)
          DOI: 10.1088/1361-6455/ab2478

30      Quantum phase transition and interference trapping of populations in a coupled-resonator waveguide
          Qiao, Lei; Song, Ya-Ju; Sun, Chang-Pu, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.013825

31      Prediction of MXene based 2D tunable band gap semiconductors: GW quasiparticle calculations
          Zhang, Yujuan; Xia, Weiyi; Wu, Yabei; Zhang, Peihong, NANOSCALE (2019)
          DOI: 10.1039/c9nr01160a

32      Observation of emergent momentum-time skyrmions in parity-time-symmetric non-unitary quench dynamics
          Wang, Kunkun; Qiu, Xingze; Xiao, Lei; Zhan, Xiang; Bian, Zhihao; Sanders, Barry C.; Yi, Wei; Xue, Peng, NATURE COMMUNICATIONS (2019)
          DOI: 10.1038/s41467-019-10252-7

33      Proposal to test quantum wave-particle superposition on massive mechanical resonators
          Qin, Wei; Miranowicz, Adam; Long, Guilu; You, J. Q.; Nori, Franco, NPJ QUANTUM INFORMATION (2019)
          DOI: 10.1038/s41534-019-0172-9

34      Controllable optical response in a three-mode optomechanical system by driving the cavities on different sidebands
          Du, Lei; Chen, Yao-Tong; Li, Yong; Wu, Jin-Hui, OPTICS EXPRESS (2019)
          DOI: 10.1364/OE.27.021843

35      Generation of multicomponent atomic Schrodinger cat states of up to 20 qubits
          Song, Chao; Xu, Kai; Li, Hekang; Zhang, Yu-Ran; Zhang, Xu; Liu, Wuxin; Guo, Qiujiang; Wang, Zhen; Ren, Wenhui; Hao, Jie; Feng, Hui; Fan, Heng; Zheng, Dongning; Wang, Da-Wei; Wang, H.; Zhu, Shi-Yao, SCIENCE (2019)
          DOI: 10.1126/science.aay0600

36      Fixed Points and Dynamic Topological Phenomena in a Parity-Time-Symmetric Quantum Quench
          Qiu, Xingze; Deng, Tian-Shu; Hu, Ying; Xue, Peng; Yi, Wei, ISCIENCE (2019)
          DOI: 10.1016/j.isci.2019.09.037

37      S-wave elastic scattering of o-Ps from H-2 at low energy
          Zhang, J-Y; Wu, M-S; Qian, Y.; Gao, X.; Yang, Y-J; Varga, K.; Yan, Z-C; Schwingenschlogl, U., PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.032701

38      Quantum coherence fraction
          Yao, Yao; Li, Dong; Sun, Changpu, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.032324

39      Development of a polarized He-3 neutron spin filter based on spin exchange optical pumping at China Mianyang Research Reactor
           Yan, Song; Zhang, Mo-Fan; Guo, Wen-Chuan; Wang, Wen-Zhao; Gong, Jian; Liang, Tian-Jiao; Liu, Ben-Qiong; Peng, Mei; Peng, Shu-Ming; Sun, GuanAi; Tu, Xiao-Qing; Yan, Hai-Yang; Zhang, Jian-Hua; Zheng, Hao, SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY (2019)
          DOI: 10.1007/s11433-019-9410-3

40      Observation of Critical Phenomena in Parity-Time-Symmetric Quantum Dynamics
          Xiao, Lei; Wang, Kunkun; Zhan, Xiang; Bian, Zhihao; Kawabata, Kohei; Ueda, Masahito; Yi, Wei; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW LETTERS (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.230401

41      Two-body bound state of ultracold Fermi atoms with two-dimensional spin-orbit coupling
          Yang, Shu; Wu, Fan; Yi, Wei; Zhang, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.043601

42      Measure of bipartite correlation for quantum metrology
          Xing, Haijun; Chen, Jinfu; Fu, Libin, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.042106

43      Phase-controlled amplification and slow light in a hybrid optomechanical system
          Jiang, Cheng; Cui, Yuanshun; Zhai, Zhangyin; Yu, Hualing; Li, Xiaowei; Chen, Guibin, OPTICS EXPRESS (2019)
          DOI: 10.1364/OE.27.030473

44      Manifestation of classical nonlinear dynamics in optomechanical entanglement with a parametric amplifier
          Hu, Chang-Sheng; Shen, Li-Tuo; Yang, Zhen-biao; Wu, Huaizhi; Li, Yong; Zheng, Shi-Biao, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.043824

45      Theory of the magnon Kerr effect in cavity magnonics
          Zhang, GuoQiang; Wang, YiPu; You, JianQiang, SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY (2019)
          DOI: 10.1007/s11433-018-9344-8

46      Experimental preparation of topologically ordered states via adiabatic evolution
          Luo, ZhiHuang; Li, Jun1; Li, ZhaoKai; Hung, Ling-Yan; Wan, Yidun; Peng, XinHua; Du, JiangFeng, SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY (2019)
          DOI: 10.1007/s11433-019-9361-x

47      Fractional quantum transport and staggered topological transition in a lossy trimerized lattice
          Du, Lei; Wu, Jin-Hui; Artoni, M.; La Rocca, G. C., PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.052102

48      Atom-photon bound states and non-Markovian cooperative dynamics in coupled-resonator waveguides
          Qiao, Lei; Sun, Chang-Pu, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.063806

49      Confinement-induced resonance with weak background interaction
          Zhang, Ren; Zhang, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.063607

50      A high-precision numerical method for the dissipative dynamics of the Hamiltonian systems
          An, Jing; Zhao, Lewei; Zhang, Wen-Zhao, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS (2019)
          DOI: 10.1080/00207160.2019.1701663

51      Optimal phase estimation with photon-number difference measurement using twin-Fock states of light
          Xu, J. H.; Wang, J. Z.; Chen, A. X.; Li, Y.; Jin, G. R., CHINESE PHYSICS B (2019)
          DOI: 10.1088/1674-1056/ab4e7f

52      Tunable transparency and amplification in a hybrid optomechanical system with quadratic coupling
          Jiang, Cheng; Cui, Yuanshun; Zhai, Zhangyin; Yu, Hualing; Li, Xiaowei; Chen, Guibin, JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS (2019)
          DOI: 10.1088/1361-6455/ab406e

53      Topological band theory for non-Hermitian systems from the Dirac equation
          Ge, Zi-Yong; Zhang, Yu-Ran; Liu, Tao; Li, Si-Wen; Fan, Heng; Nori, Franco, PHYSICAL REVIEW B (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevB.100.054105

54      Utilizing competitions between optical parametric amplifications and dissipations to manipulate photon transport
          Yan, Cong-Hua; Jia, W. Z.; Jia, Xin-Hong; Yuan, Hao; Li, Yong; Yuan, Haidong, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.023826

55      Optimal unidirectional amplification induced by optical gain in optomechanical systems
          Song, L. N.; Zheng, Qiang; Xu, Xun-Wei; Jiang, Cheng; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.043835

56      Phase-controlled single-photon nonreciprocal transmission in a one-dimensional waveguide
          Wang, Zhihai; Du, Lei; Li, Yong; Liu, Yu-xi, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.053809

57      Experimental orthogonalization of highly overlapping quantum states with single photons
          Zhu, Gaoyan; Kalman, Orsolya; Wang, Kunkun; Xiao, Lei; Qu, Dengke; Zhan, Xiang; Bian, Zhihao; Kiss, Tamas; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.052307

58      Effective two-level models for highly efficient inner-state enantioseparation based on cyclic three-level systems of chiral molecules
          Ye, Chong; Zhang, Quansheng; Chen, Yu-Yuan; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.043403

59      Determination of enantiomeric excess with chirality-dependent ac Stark effects in cyclic three-level models
          Ye, Chong; Zhang, Quansheng; Chen, Yu-Yuan; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevA.100.033411

60      A Perturbative View from the Master Equation: Electromagnetically Induced Transparency Revisited
          Wang, Xin, APPLIED SCIENCES-BASEL (2019)
          DOI: 10.3390/app9214512

61      Unidirectional gyroscope using optomechanics to avoid mode-locking
          Davuluri, Sankar; Li, Yong, JOURNAL OF OPTICS (2019)
          DOI: 10.1088/2040-8986/ab46cf

62      Boosting the performance of quantum Otto heat engines
          Chen, Jin-Fu; Sun, Chang-Pu; Dong, Hui, PHYSICAL REVIEW E (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevE.100.032144

63      Achieve higher efficiency at maximum power with finite-time quantum Otto cycle
          Chen, Jin-Fu; Sun, Chang-Pu; Dong, Hui, PHYSICAL REVIEW E (2019)
          DOI: 10.1103/PhysRevE.100.062140

64      Photon echo using imperfect x-ray pulse with phase fluctuation
          Chen, Jin-Fu; Dong, Hui; Sun, Chang-Pu, PHYSICA SCRIPTA (2019)
          DOI: 10.1088/1402-4896/ab1785

65      Variation of the transition energies and oscillator strengths for the 3C and 3D lines of the Ne-like ions under plasma environment
          Wu, Chensheng; Chen, Shaomin; Chang, T. N.; Gao, Xiang, JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS (2019)
          DOI: 10.1088/1361-6455/ab29a4

66      Optimizations of a parametric-modulation atomic magnetometer in a nuclear magnetic resonance gyroscope
          Tang, Feng; Li, Ai-xian; Zhang, Ke; Wang, Yanhua; Zhao, Nan, JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS (2019)
          DOI: 10.1088/1361-6455/ab2a99

67      Temperature Dependence of a Refractive Index Sensor Based on Core-Offset In-Line Fiber Mach-Zehnder Interferometer
          Wu, Bingcheng; Bao, Haiyang; Yu, Fangda; Xue, Peng; Zheng, Jie, ADVANCED SENSOR SYSTEMS AND APPLICATIONS IX (2019)
          DOI: 10.1117/12.2537196

68      Double-passage mechanical cooling in a coupled optomechanical system
          Mu, Qing-Xia; Lang, Chao; Zhang, Wen-Zhao, CHINESE PHYSICS B (2019)
          DOI: 10.1088/1674-1056/ab48f1

69      Confinement Induced Resonance with Weak Bare Interaction in a Quasi 3+0 Dimensional Ultracold Gas
          Xiao, Dawu; Zhang, Ren; Zhang, Peng, FEW-BODY SYSTEMS (2019)
          DOI: 10.1007/s00601-019-1530-zPublications 2018


1      Microscopic Description of Spontaneous Emission in Stark Chirped Rapid Adiabatic Passages

Shi, Xuan; Yuan, Hao; Zhao, Hong-Quan, INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS (2018)
DOI: 10.1007/s10773-017-3535-z

2      Control relaxation via dephasing: A quantum-state-diffusion study

Jing, Jun; Yu, Ting; Lam, Chi-Hang; You, J. Q.; Wu, Lian-Ao, PHYSICAL REVIEW A (2018)
DOI: 10.1103/PhysRevA.97.012104

3      Universal feature in optical control of a p-wave Feshbach resonance

Peng, Peng; Zhang, Ren; Huang, Lianghui; Li, Donghao; Meng, Zengming; Wang, Pengjun; Zhai, Hui; Zhang, Peng; Zhang, Jing, PHYSICAL REVIEW A (2018)
DOI: 10.1103/PhysRevA.97.012702

4      NMRCloudQ: a quantum cloud experience on a nuclear magnetic resonance quantum computer

Xin, Tao; Huang, Shilin; Lu, Sirui; Li, Keren; Luo, Zhihuang; Yin, Zhangqi; Li, Jun1; Lu, Dawei; Long, Guilu; Zeng, Bei, SCIENCE BULLETIN (2018)
DOI: 10.1016/j.scib.2017.12.022

5      Bistability of Cavity Magnon Polaritons
        Wang, Yi-Pu; Zhang, Guo-Qiang; Zhang, Dengke; Li, Tie-Fu; Hu, C. -M.; You, J. Q., PHYSICAL REVIEW LETTERS (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.057202

6      Experimentally probing topological order and its breakdown through modular matrices
        Luo, Zhihuang; Li, Jun1; Li, Zhaokai; Hung, Ling-Yan; Wan, Yidun; Peng, Xinhua; Du, Jiangfeng, NATURE PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1038/NPHYS4281

7      Tunable optical nonreciprocity and a phonon-photon router in an optomechanical system with coupled mechanical and optical modes
        Li, Guolong; Xiao, Xiao; Li, Yong; Wang, Xiaoguang, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.97.023801

8      Spin-orbit coupling and electricdipole spin resonance in a nanowire double quantum dot
        Liu, Zhi-Hai; Li, Rui; Hu, Xuedong; You, J. Q., SCIENTIFIC REPORTS (2018)
        DOI: 10.1038/s41598-018-20706-5

9      Improvement of reliability in multi-interferometer-based counterfactual deterministic communication with dissipation compensation
        Liu, Chao; Liu, Jinhong; Zhang, Junxiang; Zhu, Shiyao, OPTICS EXPRESS (2018)
        DOI: 10.1364/OE.26.002261

10    Violations of a Leggett-Garg inequality without signaling for a photonic qutrit probed with ambiguous measurements
        Wang, Kunkun; Emary, Clive; Xu, Mengyan; Zhan, Xiang; Bian, Zhihao; Xiao, Lei; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.97.020101

11    Targeted photonic routers with chiral photon-atom interactions
        Yan, Cong-Hua; Li, Yong; Yuan, Haidong; Wei, L. F., PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.97.023821

12    Spectral features of the tunnelinginduced transparency and the Autler-Townes doublet and triplet in a triple quantum dot
        Luo, Xiao-Qing; Zeng-Zhao Li, Jun Jing, Wei Xiong, Tie-Fu Li, Ting Yu, SCIENTIFIC REPORTS (2018)
        DOI: 10.1038/s41598-018-21221-3

13    Holonomic surface codes for fault-tolerant quantum computation
        Zhang, Jiang; Devitt, Simon J.; You, J. Q.; Nori, Franco, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.97.022335

14    Exponentially Enhanced Light-Matter Interaction, Cooperativities, and Steady-State Entanglement Using Parametric Amplification
        Qin, Wei; Miranowicz, Adam; Li, Peng-Bo; Lu, Xin-You; You, J. Q.; Nori, Franco, PHYSICAL REVIEW LETTERS (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.093601

15    Coherence enhanced quantum metrology in a nonequilibrium optical molecule
        Wang, Zhihai; Wu, Wei; Cui, Guodong; Wang, Jin, NEW JOURNAL OF PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1088/1367-2630/aab03a

16    Spontaneous decoherence of coupled harmonic oscillators confined in a ring
        Gong, ZhiRui; Zhang, ZhenWei; Xu, DaZhi; Zhao, Nan; Sun, ChangPu, SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY (2018)
        DOI: 10.1007/s11433-017-9101-4

17    Controlling the entanglement of mechanical oscillators in composite optomechanical system
        Zhang, Jun; Mu, Qing-Xia; Zhang, Wen-Zhao, CHINESE PHYSICS B (2018)
        DOI: 10.1088/1674-1056/27/4/040304

18    Atom-dimer scattering in a heteronuclear mixture with a finite intraspecies scattering length
        Gao, Chao; Zhang, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.97.042701

19    Precise measurement of coupling strength and high temperature quantum effect in a nonlinearly coupled qubit-oscillator system
        Li Ge and Nan Zhao, journal of statistical mechanics-theory and experiment (2018)
        DOI: 10.1088/1742-5468/aab67a

20    Optomechanical transistor with mechanical gain
        Zhang, Xizheng; Tian, Lin; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.97.043818

21    Amplification of the coupling strength in a hybrid quantum system
        Xiong, Wei; Qiu, Yueyin; Wu, Lian-Ao; You, J. Q., NEW JOURNAL OF PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1088/1367-2630/aabb3b

22    Artificial light harvesting by dimerized Mobius ring
        Xu, Lei; Gong, Z. R.; Tao, Ming-Jie; Ai, Qing, PHYSICAL REVIEW E (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevE.97.042124

23    Fast adiabatic method for measuring topological Chern number
        Luo, ZhiHuang; Zeng, Bei, SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY (2018)
        DOI: 10.1007/s11433-018-9173-5

24    Non-thermal radiation of black holes off canonical typicality
        Ma, Yu-Han; Cai, Qing-Yu; Dong, Hui; Sun, Chang-Pu, EPL (2018)
        DOI: 10.1209/0295-5075/122/30001

25    Universal relations of an ultracold Fermi gas with arbitrary spin-orbit coupling
        Jie, Jianwen; Qi, Ran; Zhang, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.97.053602

26    The impacts of the quantum-dot confining potential on the spin-orbit effect
        Li, Rui; Liu, Zhi-Hai; Wu, Yidong; Liu, C. S., SCIENTIFIC REPORTS (2018)
        DOI: 10.1038/s41598-018-25692-2

27    Directional amplifier in an optomechanical system with optical gain
        Jiang, Cheng; Song, L. N.; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.97.053812

28    Enhancing optical nonreciprocity by an atomic ensemble in two coupled cavities
        Song, L. N.; Wang, Z. H.; Li, Yong, OPTICS COMMUNICATIONS (2018)
        DOI: 10.1016/j.optcom.2018.01.009

29    Coherent Optomechanical Switch for Motion Transduction Based on Dynamically Localized Mechanical Modes
        Fu, Hao; Gong, Zhi-cheng; Yang, Li-ping; Mao, Tian-hua; Sun, Chang-pu; Yi, Su; Li, Yong; Cao, Geng-yu, PHYSICAL REVIEW APPLIED (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevApplied.9.054024

30    Quantum criticality and state engineering in the simulated anisotropic quantum Rabi model
        YiminWang, Wen-LongYou ,MaoxinLiu, Yu-LiDong, Hong-Gang Luo, GRomero, JQYou, NEW JOURNAL OF PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1088/1367-2630/aac5b5

31    Dark information of black hole radiation raised by dark energy
        Ma, Yu-Han; Chen, Jin-Fu; Sun, Chang-Pu, NUCLEAR PHYSICS B (2018)
        DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2018.05.001

32    High-efficiency interaction-free measurement with an unbalanced Mach-Zehnder interferometer
        Liu Chao; Liu Jinhong; Zhang Junxiang; Zhu Shiyao, LASER PHYSICS LETTERS (2018)
        DOI: 10.1088/1612-202X/aab2b2

33    Objectivity in Quantum Measurement
        Li, Sheng-Wen; Cai, C. Y.; Liu, X. F.; Sun, C. P., FOUNDATIONS OF PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1007/s10701-018-0169-9

34    The heat and work of quantum thermodynamic processes with quantum coherence
        Su, Shan-He; Chen, Jinfu; Ma, Yuhan; Chen, Jincan; Sun, Changpu, CHINESE PHYSICS B (2018)
        DOI: 10.1088/1674-1056/27/6/060502

35    Quantum-limited directional amplifier based on a triple-cavity optomechanical system
        Jiang, Cheng; Ji, Baowei; Cui, Yuanshun; Zu, Fen; Shi, Jin; Chen, Guibin, OPTICS EXPRESS (2018)
        DOI: 10.1364/OE.26.015255

36    Characterization of Topological States via Dual Multipartite Entanglement
        Zhang, Yu-Ran; Zeng, Yu; Fan, Heng; You, J. Q.; Nori, Franco, PHYSICAL REVIEW LETTERS (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.250501

37    Detection of Magnetic Field Gradient and Single Spin Using Optically Levitated Nano-Particle in Vacuum
        Xiao, Ke-Wen; Zhou, Lei-Ming; Yin, Zhang-Qi; Zhao, Nan, COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1088/0253-6102/70/1/97

38    Quasiparticle band structures of CuCl, CuBr, AgCl, and AgBr: The extreme case
        Weiwei Gao, Weiyi Xia, Yabei Wu, Wei Ren, Xiang Gao and Peihong Zhang, PHYSICAL REVIEW B (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevB.98.045108

39    Detecting topological invariants and revealing topological phase transitions in discrete-time photonic quantum walks
        Wang, Xiaoping; Xiao, Lei; Qiu, Xingze; Wang, Kunkun; Yi, Wei; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.013835

40    Three-mode optomechanical system for angular velocity detection
        Li, Kai; Davuluri, Sankar; Li, Yong, CHINESE PHYSICS B (2018)
        DOI: 10.1088/1674-1056/27/8/084203

41    Feedback control for manipulating magnetization in spin-exchange optical pumping system
        Zhang, Ke; Li, Jun1; Jiang, Min; Zhao, Nan; Peng, XinHua, SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY (2018)
        DOI: 10.1007/s11433-017-9196-1

42    Ion-based quantum simulation of many-body electron-electron Coulomb interaction
        Luo, Da-Wei; Pyshkin, P. V.; Modugno, Michele; Guidry, Mike; You, J. Q.; Wu, Lian-Ao, QUANTUM INFORMATION PROCESSING (2018)
        DOI: 10.1007/s11128-018-2008-5

43    Twofold mechanical squeezing in a cavity optomechanical system
        Hu, Chang-Sheng; Yang, Zhen-Biao; Wu, Huaizhi; Li, Yong; Zheng, Shi-Biao, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.023807

44    A rotation sensor based on alkali-metal vapor cell
        Zhang, Ke; Yang, Hong-Ying; Li, Ai-Xian; Wang, Yan-Hua; Zhao, Nan, APPLIED PHYSICS LETTERS (2018)
        DOI: 10.1063/1.5040383

45    Experimental investigation of multi-observable uncertainty relations with single photons
        Xue, Peng; Fan, Bowen; Wang, Kunkun; Xiao, Lei, QUANTUM COMMUNICATIONS AND QUANTUM IMAGING XVI (2018)
        DOI: 10.1117/12.2318021

46    Optimal operating protocol to achieve efficiency at maximum power of heat engines
        Ma, Yu-Han; Xu, Dazhi; Dong, Hui; Sun, Chang-Pu, PHYSICAL REVIEW E (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevE.98.022133

47    Coriolis-force-induced coupling between two modes of a mechanical resonator for detection of angular velocity
        Li, Kai; Fu, Hao; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.023862

48    Universal Pseudo-PT-Antisymmetry on One-Dimensional Atomic Optical Lattices
        Wang, Xin; Sun, Chang-Pu, COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1088/0253-6102/70/3/303

49    Non-Markovian Master Equation for Distant Resonators Embedded in a One-Dimensional Waveguide
        Chen, Xin-Yu; Zhang, Wen-Zhao; Li, Chong, COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1088/0253-6102/70/3/273

50    Improving optomechanical gyroscopes by coherent quantum noise cancellation processing
        Li, Kai; Davuluri, Sankar; Li, Yong, SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY (2018)
        DOI: 10.1007/s11433-018-9189-6

51    Experimental test of a stronger multiobservable uncertainty relation
        Fan, Bowen; Wang, Kunkun; Xiao, Lei; Xue, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.032118

52    Decoherence of macroscopic objects from relativistic effect
        Dong, Guo-Hui; Ma, Yu-Han; Chen, Jing-Fu; Wang, Xin; Sun, Chang-Pu, CHINESE PHYSICS B (2018)
        DOI: 10.1088/1674-1056/27/10/100301

53    Photon blockade with cross-Kerr nonlinearity in superconducting circuits
        Wang, Yimin; Zhang, Guo-Qiang; You, Wen-Long, LASER PHYSICS LETTERS (2018)
        DOI: 10.1088/1612-202X/aad465

54    Towards quantum entanglement of micromirrors via a two-level atom and radiation pressure
        Zhong, Zhi-Rong; Wang, Xin; Qin, Wei, FRONTIERS OF PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1007/s11467-018-0824-9

55    Variation of the oscillator strengths for the alpha emission lines of the one- and two-electrons ions in dense plasma
        Fang, T. K.; Wu, C. S.; Gao, X.; Chang, T. N., PHYSICS OF PLASMAS (2018)
        DOI: 10.1063/1.5057380

56    Sensitivity of displacement detection for a particle levitated in the doughnut beam
        Zhou, Lei-Ming; Xiao, Ke-Wen; Yin, Zhang-Qi; Chen, Jun; Zhao, Nan, OPTICS LETTERS (2018)
        DOI: 10.1364/OL.43.004582

57    Quantum Interference of Glory Rescattering in Strong-Field Atomic Ionization
        Xia, Q. Z.; Tao, J. F.; Cai, J.; Fu, L. B.; Liu, J., PHYSICAL REVIEW LETTERS (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.143201

58    Shot-noise-limited interferometry for measuring a classical force
        Davuluri, Sankar; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.043809

59    Universal constraint for efficiency and power of a low-dissipation heat engine
        Ma, Yu-Han; Xu, Dazhi; Dong, Hui; Sun, Chang-Pu, PHYSICAL REVIEW E (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevE.98.042112

60    Detection of emitter-resonator coupling strength in the quantum Rabi model via an auxiliary resonator
        Cui, Xinyun; Wang, Zhihai; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.043812

61    Torsional cooling of a nanodiamond via the interaction with the electron spin of the embedded nitrogen-vacancy center
        Ge, Li; Zhao, Nan, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.043415

62    An efficient and compact switch for quantum circuits
        Wu, Yulin; Yang, Li-Ping; Gong, Ming; Zheng, Yarui; Deng, Hui; Yan, Zhiguang; Zhao, Yanjun; Huang, Keqiang; Castellano, Anthony D.; Munro, William J.; Nemoto, Kae; Zheng, Dong-Ning; Sun, C. P.; Liu, Yu-xi; Zhu, Xiaobo; Lu, Li, NPJ QUANTUM INFORMATION (2018)
        DOI: 10.1038/s41534-018-0099-6

63    High-fidelity non-adiabatic cutting and stitching of a spin chain via local control
        Pyshkin, P., V; Sherman, E. Ya; You, Q.; Wu, Lian-Ao, NEW JOURNAL OF PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1088/1367-2630/aae4ac

64    Control of spin-exchange interaction between alkali-earth-metal atoms via confinement-induced resonances in a quasi-(1+0)-dimensional system
        Zhang, Ren; Zhang, Peng, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.043627

65    Tunable slow and fast light in parity-time-symmetric optomechanical systems with phonon pump
        Jiang, Cheng; Cui, Yuanshun; Zhai, Zhangyin; Yu, Hualing; Li, Xiaowei; Chen, Guibin, OPTICS EXPRESS (2018)
        DOI: 10.1364/OE.26.028834

66    Probing Nonclassicality of Two-Mode SU(2) Generator Based on Quantum Fisher Information
        Zhang, Dan; Zheng, Qiang; Wang, Xiao-Guang, COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1088/0253-6102/70/5/552

67    Implementing arbitrary coined two-dimensional quantum walks via bulk optical interferometry
        Xue, Peng; Zhang, Xin; Wang, Kunkun; Zhan, Xiang; Wang, Xiaoping, OPTICS COMMUNICATIONS (2018)
        DOI: 10.1016/j.optcom.2018.06.006

68    Quantum coherence and geometric quantum discord
        Hu, Ming-Liang; Hu, Xueyuan; Wang, Jieci; Peng, Yi; Zhang, Yu-Ran; Fan, Heng, PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS (2018)
        DOI: 10.1016/j.physrep.2018.07.004

69    Thickness dependent surface plasmon of silver film detected by nitrogen vacancy centers in diamond
        Li, Deng-Feng; Li, Cui-Hong; Zhou, Lei-Ming; Zheno, Yu; Zhato, Bo-Wen; Li, Shen; Zhao, Nan; Chen, Xiang-Dong; Guo, Guang-Can; Sun, Fang-Wen, OPTICS LETTERS (2018)
        DOI: 10.1364/OL.43.005587

70    Laboratory Analog of Heavy Jets Impacting a Denser Medium in Herbig-Haro (HH) Objects
        Liang, G. Y.; Zhong, J. Y.; Wei, H. G.; Yuan, D. W.; Zhang, Z.; Wang, C.; Han, B.; Zhu, B. J.; Jiang, W. M.; Peng, J. M.; Tao, T.; Hu, G. Y.; Wang, F. L.; Gao, X.; Zhu, B. Q.; Zhu, J. Q.; Ma, X. W.; Li, Y. T.; Zhao, G.; Zhang, J., ASTROPHYSICAL JOURNAL (2018)
        DOI: 10.3847/1538-4357/aae83d

71    Longitudinal momentum of the electron at the tunneling exit
        Xu, Ruihua; Li, Tao; Wang, Xu, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.053435

72    NON-MARKOVIAN QUANTUM INTERFERENCE IN MULTILEVEL QUANTUM SYSTEMS: EXACT MASTER EQUATION APPROACH
        Chen, Yusui; You, J. Q.; Yu, Ting, QUANTUM INFORMATION & COMPUTATION (2018)
        DOI:  10.26421/QIC18.15-16

73    Path of Momentum Integral in the Skorniakov-Ter-Martirosian Equation
        Gao, Chao; Zhang, Peng, COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1088/0253-6102/70/6/753

74    Super-sensitivity in Dynamics of Ising Model with Transverse Field: From Perspective of Franck-Condon Principle
        Xu, Lei; Yang, Li-Ping, COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS (2018)
        DOI: 10.1088/0253-6102/70/6/808

75    Optomechanical state transfer between two distant membranes in the presence of non-Markovian environments
        Cheng, Jiong; Liang, Xian-Ting; Zhang, Wen-Zhao; Duan, Xiangmei, CHINESE PHYSICS B (2018)
        DOI: 10.1088/1674-1056/27/12/120302

76    Real single-loop cyclic three-level configuration of chiral molecules
        Ye, Chong; Zhang, Quansheng; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.063401

77    Tunable self-focusing and self-defocusing effects in a triple quantum dot via the tunnel-enhanced cross-Kerr nonlinearity
        Luo, Xiao-Qing; Li, Zeng-Zhao; Li, Tie-Fu; Xiong, Wei; You, J. Q., OPTICS EXPRESS (2018)
        DOI: 10.1364/OE.26.032585

78    Bose-Fermi duality in a quantum Otto heat engine with trapped repulsive bosons
        Chen, Jin-Fu; Dong, Hui; Sun, Chang-Pu, PHYSICAL REVIEW E (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevE.98.062119

79    Adiabatic speedup in a non-Markovian quantum open system
        Wang, Zhao-Ming; Luo, Da-Wei; Byrd, Mark S.; Wu, Lian-Ao; Yu, Ting; Shao, Bin, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.062118

80    Optomechanically induced nonreciprocity in a three-mode optomechanical system
        Xu, Xun-Wei; Song, L. N.; Zheng, Qiang; Wang, Z. H.; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.063845

81    Higher winding number in a nonunitary photonic quantum walk
        Xiao, Lei; Xingze Qiu, Kunkun Wang, Zhihao Bian, Xiang Zhan, Hideaki Obuse, Barry C. Sanders, Wei Yi,and Peng Xue, PHYSICAL REVIEW A (2018)
        DOI: 10.1103/PhysRevA.98.063847Publications 2017 


1      Quantum Defect Theory for Orbital Feshbach Resonance

        Yanting Cheng, Ren Zhang, Peng Zhang, PHYSICAL REVIEW A 95, 013624 (2017)

2      Quantum-enhanced microscopy with binary-outcome photon counting

        G. R. Jin, W. Yang, and C. P. Sun, PHYSICAL REVIEW A 95, 013835 (2017)

3      Fisher information of a squeezed-state interferometer with a finite photon-number resolution

        P. Liu, P. Wang, W. Yang, G. R. Jin, and C. P. Sun, PHYSICAL REVIEW A 95, 023824 (2017)

4      Hybrid Quantum-Classical Approach to Quantum Optimal Control

        Jun Li, Xiaodong Yang, Xinhua Peng, and Chang-Pu Sun, PRL 118, 150503 (2017)

5      Spin-orbit-coupling-induced spin squeezing in three-component Bose gases

        X. Y. Huang, F. X. Sun, W. Zhang, Q. Y. He and C. P. Sun, PHYSICAL REVIEW A 95, 013605 (2017)

6      Maximal violation of Bell inequalities under local filtering

        Ming Li, Huihui Qin, Jing Wang, Shao-Ming Fei & Chang-Pu Sun, Scientific Reports 7:46505

7      Electromagnetically induced transparency with superradiant and subradiant states

        Wei Feng, Da-Wei Wang, Han Cai, Shi-Yao Zhu, and Marlan O. Scully, PHYSICAL REVIEW A 95, 033845 (2017)

8      Casimir force between hyperbolic metamaterials

        Ge Song, Jingping Xu, Chengjie Zhu, Pengfei He, Yaping Yang, and Shi-Yao Zhu, PHYSICAL REVIEW A 95, 023814 (2017)

9      Nonadiabatic Holonomic Quantum Computation with Dressed-State Qubits

        Zheng-Yuan Xue, Feng-Lei Gu, Zhuo-Ping Hong, Zi-He Yang, Dan-Wei Zhang, Yong Hu, and J. Q. You3, Physical Review Applied 7, 054022 (2017)

10     Non-Markovian dynamics of quantum open systems embedded in a hybrid environment

        Xinyu Zhao, Wufu Shi, J.Q. You, Ting Yu, Annals of Physics 381 (2017) 121–136

11     Partially dark optical molecule via phase control

        Z. H. Wang, Xun-Wei Xu, and Yong Li, PHYSICAL REVIEW A 95, 013815 (2017)

12     Quantum signature for laser-driven correlated excitation of Rydberg atoms

        Huaizhi Wu, Yong Li, Zhen-Biao Yang, and Shi-Biao Zheng, PHYSICAL REVIEW A 95, 013842 (2017)

13     Single-photon nonreciprocal transport in one-dimensional coupled-resonator waveguides

        Xun-Wei Xu, Ai-Xi Chen, Yong Li, and Yu-xi Liu, PHYSICAL REVIEW A 95, 063808 (2017)

14     Optical levitation of nanodiamonds by doughnut beams in vacuum

        Lei-Ming Zhou, Ke-Wen Xiao, Jun Chen, and Nan Zhao, Laser Photonics Rev., 1600284 (2017)

15     Spectroscopy and scattering: Analytical properties of scattering matrices in discrete and continuum regions

        De-Ling Zeng, Rui Jin, Chun Gu, Xian-Fang Yue, Xiang Gao, and Jia-Ming Li, PHYSICAL REVIEW A 95, 042508 (2017)

16     Overlapping photo-ionized doubly excited resonance series for Li+ ion

        Fang, T. K.; Gao, X.; Chang, T. N., WOS:000401504700001

17     Generic preparation and entanglement detection of equal superposition states

        Yu, Qi; Zhang, YanBao; Li, Jun; Wang, HengYan; Peng, XinHua; Du, JiangFeng, Sci. China-Phys. Mech. Astron. July (2017) Vol. 60

18     Intelligent Control Circuit Integral with Pattern Recognition Techniques for High-Pressure Sodium Lamps

        Pan, Yuzhuo; Lv, Chen; Su, Shanhe; Chen, Jincan, Vol. 26, No. 7 (2017) 1750108 (15 pages)

19     Generation of Dicke states in the ultrastrong-coupling regime of circuit QED systems

        Wu, Chunfeng; Guo, Chu; Wang, Yimin; Wang, Gangcheng; Feng, Xun-Li; Chen, Jing-Ling, PHYSICAL REVIEW A 95, 013845 (2017)

20     Ultrafast quantum computation in ultrastrongly coupled circuit QED systems

        Wang, Yimin; Guo, Chu; Zhang, Guo-Qiang; Wang, Gangcheng; Wu, Chunfeng, Scientific Reports 7:44251

21     Robust quantum state transfer inspired by Dzyaloshinskii-Moriya interactions

        Shi, X.; Yuan, H.; Mao, X.; Ma, Y.; Zhao, H. Q., PHYSICAL REVIEW A 95, 052332 (2017)
22     Robust Simulation design and performance evaluation of a thermoelectric refrigerator with inhomogeneously-doped nanomaterials

        Wang, Junyi; Wang, Yuan; Su, Shanhe; Chen, Jincan, Energy 121 (2017) 427e432

23     Single-photon-driven high-order sideband transitions in an ultrastrongly coupled circuit-quantum-electrodynamics system

        Zhen Chen, Yimin Wang, Tiefu Li, Lin Tian, Yueyin Qiu, Kunihiro Inomata, Fumiki Yoshihara, Siyuan Han, Franco Nori, J. S. Tsai, and J. Q. You

        PHYSICAL REVIEW A 96, 012325 (2017)

24     Optical directional amplification in a three-mode optomechanical system

        Yong Li, Y. Y. Huang, X. Z. Zhang, and Lin Tian, Opt. Express 25(16), 18907 (2017)

25     Bistability and squeezing of the librational mode of an optically trapped nanoparticle

        Ke-Wen Xiao, Nan Zhao, and Zhang-qi Yin, PHYSICAL REVIEW A 96, 013837 (2017)

26     Dark state with counter-rotating dissipative channels

        Zheng-Yang Zhou, Mi Chen, Lian-Ao Wu, Ting Yu & J. Q. You, Scientific Reports 7: 6254

27     Hyperradiance accompanied by nonclassicality

        Jingping Xu, Shenglong Chang, Yaping Yang, Shiyao Zhu, and G. S. Agarwal, PHYSICAL REVIEW A 96, 013839 (2017)

28     Strong Coherent Light Amplification with Double Electromagnetically Induced Transparency Coherences

        Dan Wang, Chao Liu, Changshun Xiao, Junxiang Zhang, Hessa M. M. Alotaibi, Barry C. Sanders, Li-Gang Wang & Shiyao Zhu, Scientific Reports 7: 5796

29     Measuring Out-of-Time-Order Correlators on a Nuclear Magnetic Resonance Quantum Simulator

        Jun Li, Ruihua Fan, HengyanWang, Bingtian Ye, Bei Zeng, Hui Zhai, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, PHYSICAL REVIEW X 7, 031011 (2017)

30     The Experimental Demonstration of High Efficiency Interaction-free Measurement for Quantum Counterfactual-like Communication

        Liu, Chao; Liu, Jinhong; Zhang, Junxiang; Zhu, Shiyao, SCIENTIFIC REPORTS, 7(1):10875. doi: 10.1038

31     Quantifying Spontaneously Symmetry Breaking of Quantum Many-Body Systems

        Guo-Hui Dong , Yi-Nan Fang , and Chang-Pu Sun, COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS, 68 (2017) 405–411 

32     Interpreting quantum coherence through a quantum measurement process

        Yao Yao, G. H. Dong, Xing Xiao, Mo Li, C. P. Sun, PHYSICAL REVIEW A, 96, 052322  

33     Vector Form of Symmetry Degree

        G. H. Dong, Z. W. Zhang, C. P. Sun, Z. R. Gong, SCIENTIFIC REPORTS, 7: 12947.doi: 10.1038/s41598-017-13405-0

34     Quantum sensing of rotation velocity based on transverse field Ising model

        Yu-Han Ma,Chang-Pu Sun, Eur. Phys. J. D, DOI: 10.1140/epjd/e2017-80247-x

35     Quantum thermodynamic cycle with quantum phase transition

        Yu-Han Ma, Shan-He Su, and Chang-Pu Sun, Phys. Rev. E, 96, 022143 

36     Observation of the exceptional point in cavity magnon-polaritons

        Zhang, DK; Luo, XQ; Wang, YP; Li, TF; You, JQ, NATURE COMMUNICATIONS | 8: 1368

37     Reducing energy dissipation and surface effect of diamond nanoelectromechanical resonators by annealing in oxygen ambient

        Haihua Wu,Liwen Sang, Tokuyuki Teraji, Tiefu Li d, Kongping Wu,Masataka Imura,Jianqiang You, Yasuo Koide,Meiyong Liao, carbon., 2017.08.069 

38     Floquet engineering of long-range p-wave superconductivity: Beyond the high-frequency limit

        Li, ZZ; Lam, CH; You, JQ, PhysRevB., 96.155438

39     Nonreciprocal single-photon frequency converter via multiple semi-infinite coupled-resonator waveguides

         Xun-Wei Xu, Ai-Xi Chen, Yong Li, and Yu-xi Liu, PHYSICAL REVIEW A,  96, 053853  

40     Gyroscope with two-dimensional optomechanical mirror

        Sankar Davuluri, Kai Li and Yong Li, NEW J. Phys.,19(11)DOI: 10.1088/1367-2630/  

41     Enhanced and tunable electric dipole-dipole interactions near a planar metal film

        Zhou, Lei-Ming; Yao, Pei-Jun; Zhao, Nan; Sun, Fang-Wen, JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, 50(16)DOI: 10.1088/1361-6455/  

42     Redshift of the He-alpha emission line of He-like ions under a plasma environment

        Fang, T. K.; Wu, C. S.; Gao, X.; Chang, T. N.,PHYSICAL REVIEW A, 96, 069906  

43     Analytical Property of Scattering Matrix: Spectroscopy Phenomena and Sharp Overlapping Autoionization Resonances

        Jin, Rui; Han, Xiao-Ying; Gao, Xiang; Zeng, De-Ling; Li, Jia-Ming,SCIENTIFIC REPORTS, 7(1):11589. doi: 10.1038 

44     Quantum Image Processing and Its Application to Edge Detection: Theory and Experiment

        Yao, Xi-Wei; Wang, Hengyan; Liao, Zeyang; Chen, Ming-Cheng; Pan, Jian; Li, Jun; Zhang, Kechao; Lin, Xingcheng; Wang, Zhehui; Luo, Zhihuang; Zheng, Wenqiang; Li, Jianzhong; Zhao, Meisheng; Peng, Xinhua; Suter, Dieter, PHYSICAL REVIEW X, 7, 031041 

45     Enhancing quantum control by bootstrapping a quantum processor of 12 qubits

        Lu, Dawei; Li, Keren; Li, Jun; Katiyar, Hemant; Park, Annie Jihyun; Feng, Guanru; Xin, Tao; Li, Hang; Long, Guilu; Brodutch, Aharon; Baugh, Jonathan; Zeng, Bei; Laflamme, Raymond,  NPJ QUANTUM INFORMATION, (2017) 3:45 ; doi:10.1038 

46     Fano resonance and slow light in hybrid optomechanics mediated by a two-level system

        Jiang, Cheng; Jiang, Lei; Yu, Hualing; Cui, Yuanshun; Li, Xiaowei; Chen, Guibin, PHYSICAL REVIEW A, 96, 053821 

47     Optimal design of measurement settings for quantum-state-tomography experiments

        Li, Jun; Huang, Shilin; Luo, Zhihuang; Li, Keren; Lu, Dawei; Zeng, Bei, PHYSICAL REVIEW A, 96, 032307 

48     Transient NOE enhancement in solid-state MAS NMR of mobile systems

        Cui, Jiangyu; Li, Jun; Peng, Xinhua; Fu, Riqiang, JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE, 284:73-79 DOI: 10.1016

49     Optical bistability and four-wave mixing in a hybrid optomechanical system

        Jiang, Lei; Yuan, Xiaorong; Cui, Yuanshun; Chen, Guibin; Zuo, Fen; Jiang, Cheng, PHYSICS LETTERS A,381(38)DOI: 10.1016 

50     Center-of-mass-momentum-dependent interaction between ultracold atoms

        Jie, Jianwen; Zhang, Peng, PHYSICAL REVIEW A,  95, 060701(R)

51     First-principles study of conducting behavior of warm dense neon

        Tang, J.; Chen, Q. F.; Fu, Z. J.; Li, Z. G.; Quan, W. L.; Gu, Y. J.; Zheng, J., PHYSICS OF PLASMAS, 24(8):082709 

52     Spin in Compton scattering with pronounced polarization dynamics

        Sven Ahrens and Chang-Pu Sun,  PHYSICAL REVIEW A, 96, 063407

53     Nonreciprocal single-photon frequency converter via multiple semi-infinite coupled-resonator waveguides 

        Xun-Wei Xu, Ai-Xi Chen,Yong Li, and Yu-xi Liu, PHYSICAL REVIEW A,   96, 053853

54     Interpreting quantum coherence through a quantum measurement process 

        Yao Yao, G. H. Dong, Xing Xiao, Mo Li, C. P. Sun, PHYSICAL REVIEW A, 96, 052322 

55     Experimentally probing topological order and its breakdown through modular matrices

         Zhihuang Luo, Jun Li, Zhaokai Li, Ling-Yan Hung, YidunWan, Xinhua Peng,and Jiangfeng Du, NATURE PHYSICS, DOI: 10.1038 Publications 2016


1            Invertible condition of quantum Fisher information matrix for a mixed qubit

          Yue, Ping; Ge, Li; Zheng, Qiang, Eur. Phys. J. D (2016) 70: 8

2              Optimal quantum parameter estimation in a pulsed quantum optomechanical system

          Zheng, Qiang; Yao, Yao; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A 93, 013848 (2016)

3              Quantum Langevin approach for non-Markovian quantum dynamics of the spin-boson model

          Zhou, Zheng-Yang; Chen, Mi; Yu, Ting; You, J. Q., PHYSICAL REVIEW A 93, 022105 (2016)

4              Suppression of two-body collisional losses in an ultracold gas via the Fano effect

          Jie, Jianwen; Zhang, Yawen; Zhang, Peng, PHYSICAL REVIEW A 93, 022705 (2016)

5              Quasiparticle band gap of organic-inorganic hybrid perovskites: Crystal structure, spin-orbit coupling, and self-energy effects

          Gao, Weiwei; Gao, Xiang; Abtew, Tesfaye A.; Sun, Yi-Yang; Zhang, Shengbai; Zhang, Peihong, PHYSICAL REVIEW B 93, 085202 (2016)

6              Dephasing due to Nuclear Spins in Large-Amplitude Electric Dipole Spin Resonance

          Chesi, Stefano; Yang, Li-Ping; Loss, Daniel, PRL 116, 066806 (2016)

7              Quantum correlation in dephasing decay and its effect on interference in three-level systems

          Li, Fu; Zheng, Hang; Zhu, Shi-Yao, JOURNAL OF MODERN OPTICS, 2016, VOL. 63, NO. 14, 1340–1346

8              Nonreciprocal conversion between microwave and optical photons in electro-optomechanical systems

          Xu, Xun-Wei; Li, Yong; Chen, Ai-Xi; Liu, Yu-xi, PHYSICAL REVIEW A 93, 023827 (2016)

9              Cross-Kerr effect on an optomechanical system

          Xiong, Wei; Jin, Da-Yu; Qiu, Yueyin; Lam, Chi-Hang; You, J. Q., PHYSICAL REVIEW A 93, 023844 (2016)

10           Mach-Zehnder interferometer with squeezed and EPR entangled optical fields

          Yu, Xu-Dong; Li, Wei; Zhu, Shi-Yao; Zhang, Jing, Chin. Phys. B Vol. 25, No. 2 (2016) 020304

11           The energy-level crossing behavior and quantum Fisher information in a quantum well with spin-orbit coupling

          Wang, Z. H.; Zheng, Q.; Wang, Xiaoguang; Li, Yong, Scientific Reports | 6:22347 | DOI: 10.1038/srep22347

12           Quantum phase representation of Heisenberg limits and a minimally resourced quantum phase estimator

          Shepard, Scott Roger; Moxley, Frederick Ira, III; Dowling, Jonathan P., PHYSICAL REVIEW A 93, 033805 (2016)

13           Ground-state cooling of quantum systems via a one-shot measurement

          Pyshkin, P. V.; Luo, Da-Wei; You, J. Q.; Wu, Lian-Ao, PHYSICAL REVIEW A 93, 032120 (2016)

14           Quantification of Symmetry

          Fang, Yi-Nan; Dong, Guo-Hui; Zhou, Duan-Lu; Sun, Chang-Pu, Commun. Theor. Phys 65: 423-433 (2016)

15           Nonlinear all-optical switch based on a white-light cavity

          Li, Na; Xu, Jingping; Song, Ge; Zhu, Chengjie; Xie, Shuangyuan; Yang, Yaping; Zubairy, M. Suhail; Zhu, Shi-Yao, PHYSICAL REVIEW A 93, 043819 (2016)

16           Orbital Feshbach resonances with a small energy gap between open and closed channels

          Cheng, Yanting; Zhang, Ren; Zhang, Peng, PHYSICAL REVIEW A 93, 042708 (2016)

17           Information-carrying Hawking radiation and the number of microstate for a black hole

          Cai, Qing-yu; Sun, Chang-pu; You, Li, Phys. Rev. E 93, 052103 (2016)

18           Coherent state transfer through a multi-channel quantum network: Natural versus controlled evolution passage

          Chen, Bing; Li, Yong, April 2016 Vol. 59 No. 4: 640302

19           Interesting Features of Ionization Potentials for Elements (Z <= 119) along the Periodic Table

          Gu, Chun; Jin, Rui; Zeng, De-Ling; Yue, Xian-Fang; Gao, Xiang; Li, Jia-Ming, CHIN. PHYS. LETT. Vol. 33, No. 4 (2016) 043201

20           Photoelectric converters with quantum coherence

          Su, Shan-He; Sun, Chang-Pu; Li, Sheng-Wen; Chen, Jin-Can, Nucl. Phys. B 905: 327-336 (2016)

21           Symmetry-protected single-photon subradiance

          Cai, Han; Wang, Da-Wei; Svidzinsky, Anatoly A.; Zhu, Shi-Yao; Scully, Marlan O., PHYSICAL REVIEW A 93, 053804 (2016)

22           Revisiting spin-lattice relaxation time measurements for dilute spins in high-resolution solid-state NMR spectroscopy

          Riqiang Fu, Jun Li, Jingyu Cui, Xinhua Peng, Journal of Magnetic Resonance 268 (2016) 107–113

23           Proposal for reversing the weak measurement with arbitrary maximum photon number

          Zeng, Xiaodong; Al-Amri, M.; Zhu, Shiyao; Zubairy, M. Suhail, PHYSICAL REVIEW A 93, 053826 (2016)

24           Photon-enhanced electron tunneling solar cells

          Shanhe Su, Xiaohang Chen, Tianjun Liao, Jincan Chen, Tien-Mo Shih, Energy 111 (2016) 52e56

25           Experimental observation of topological transitions in interacting multispin systems

          Luo, Zhihuang; Lei, Chao; Li, Jun; Nie, Xinfang; Li, Zhaokai; Peng, Xinhua; Du, Jiangfeng, PHYSICAL REVIEW A 93, 052116 (2016)

26           Method for identifying electromagnetically induced transparency in a tunable circuit quantum electrodynamics system

          Liu, Qi-Chun; Li, Tie-Fu; Luo, Xiao-Qing; Zhao, Hu; Xiong, Wei; Zhang, Ying-Shan; Chen, Zhen; Liu, J. S.; Chen, Wei; Nori, Franco; Tsai, J. S.; You, J. Q., 

          PHYSICAL REVIEW A 93, 053838 (2016)

27           Hyperfine interaction mediated electric-dipole spin resonance: the role of frequency modulation

          Li, Rui, Phys. Scr. 91 (2016) 055801 (8pp)

28           Casimir switch: steering optical transparency with vacuum forces

          Liu, Xi-fang; Li, Yong; Jing, H., Scientific Reports | 6:27102 | DOI: 10.1038/srep27102

29           Four-junction superconducting circuit

          Yueyin Qiu, Wei Xiong, Xiao-Ling He, Tie-Fu Li & J. Q. You, Scientific Reports | 6:28622 | DOI: 10.1038/srep28622

30           Robust Multiple-Range Coherent Quantum State Transfer

          Bing Chen, Yan-Dong Peng, Yong Li & Xiao-Feng Qian, Scientific Reports | 6:28886 | DOI: 10.1038/srep28886

31           Counterintuitive dispersion effect near surface plasmon resonances in Otto structures

          Wang, Lin; Wang, Li-Gang; Ye, Lin-Hua; Al-Amri, M.; Zhu, Shi-Yao; Zubairy, M. Suhail, PHYSICAL REVIEW A 94, 013806 (2016)

32           Approximation of reachable sets for coherently controlled open quantum systems: Application to quantum state engineering

          Jun Li, Dawei Lu, Zhihuang Luo, Raymond Laflamme, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, PHYSICAL REVIEW A 94, 012312 (2016)

33           Holonomic quantum computation in the ultrastrong-coupling regime of circuit QED

          Yimin Wang, Jiang Zhang, Chunfeng Wu, J. Q. You, and G. Romero, PHYSICAL REVIEW A 94, 012328 (2016)

34           Memory-effect-induced macroscopic-microscopic entanglement

          Qingxia Mu, Xinyu Zhao, and Ting Yu, PHYSICAL REVIEW A 94, 012334 (2016)

35           离化态原子基态电子结构特征与轨道竞争规律

          金锐 高翔 曾德灵 顾春 岳现房 李家明物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 65, No. 14 (2016) 140702

36           Angle-dependent quantum Otto heat engine based on coherent dipole-dipole coupling

          Su, Shan-He; Luo, Xiao-Qing; Chen, Jin-Can; Sun, Chang-Pu, EPL, 115 30002  (2016)

37           Nonlinear optomechanics with gain and loss: amplifying higherorder sideband and group delay

          Y Jiao,H Lü, J Qian, Y Li and H Jing, New J. Phys. 18 (2016) 083034

38           Enhancing Casimir repulsion via topological insulator multilayers

          Zeng, Ran; Chen, Liang; Nie, Wenjie; Bi, Meihua; Yang, Yaping; Zhu, Shiyao, PhysicsLettersA380(2016)2861–2869

39           Frobenius-norm-based measures of quantum coherence and asymmetry

          Yao Yao, G. H. Dong, Xing Xiao & C. P. Sun, SCIENTIFIC REPORTS 6, 32010 (2016)

40           Two-state vector formalism and quantum interference

          Hashmi, F. A.; Li, Fu; Zhu, Shi-Yao; Zubairy, M. Suhail, J. Phys. A: Math. Theor. 49 (2016) 345302 (12pp)

41           Temporal evolution of resonant transmission under telegraph noise

          Gurvitz, Shmuel, PHYSICAL REVIEW B 94, 075437 (2016)

42           Reaching a Fermi-superfluid state near an orbital Feshbach resonance

          Junjun Xu, Ren Zhang, Yanting Cheng, Peng Zhang, Ran Qi, and Hui Zhai, PHYSICAL REVIEW A 94, 033609 (2016)

43           Feshbach P - Q partitioning technique and the two-component Dirac equation

          Luo, Da-Wei; Pyshkin, P. V.; Yu, Ting; Lin, Hai-Qing; You, J. Q.; Wu, Lian-Ao, PHYSICAL REVIEW A 94, 032111 (2016)

44           Ab initio study of thermodynamically consistent equation of state of warm dense aluminum plasma

          Gao, Xiang; Chen, Liang; Valencia, Ramon; Xia, Weiyi; Gao, Weiwei; Han, Xiao-Ying; Li, Jia-Ming; Zhang, Peihong, PHYSICS OF PLASMAS 23, 092710 (2016)

45           Quasi-one Dimensional Topological Insulator: Mobius Molecular Devices in Peierls Transition

          Zhi-Rui Gong; Zhi Song; and Chang-Pu Sun, Commun. Theor. Phys. 66 396–400 (2016)

46           Negative refraction in Mobius molecules

          Y. N. Fang; Yao She;  Qing Ai   and C. P. Sun, Physical Review A 94 (4), 43805 (2016)

47           Proposal for observing dynamic Jahn-Teller effect by single solid-state defects

          Xiao, Xing; Zhao, Nan, NEW JOURNAL OF PHYSICS 18, 103022 (2016)

48           Absolute rotation detection by Coriolis force measurement using optomechanics

          Sankar Davuluri and Yong Li, New J. Phys. 18 (2016) 103047

49           Spatial compression of a particle state in a parabolic potential by spin measurements

          Pyshkin, P. V.; Sherman, E. Ya.; Luo, Da-Wei; You, J. Q.; Wu, Lian-Ao, PHYSICAL REVIEW B 94, 134313 (2016)

50           Classical analog of Stuckelberg interferometry in a two-coupled-cantilever-based optomechanical system

          Hao Fu; Zhi-cheng Gong;  Tian-hua Mao;  Chang-pu Sun;  Su Yi; Yong Li;  and Geng-yu Cao, Physical Review A 94 (4), 043855 (2016)

51           Macroscopic quantum entanglement in modulated optomechanics

          Wang, Mei; Lu, Xin-You; Wang, Ying-Dan; You, J. Q.; Wu, Ying, PHYSICAL REVIEW A 94, 053807 (2016)

52           Preserving coherent spin and squeezed spin states of a spin-1 Bose-Einstein condensate with rotary echoes

          Jun Zhang, Yingying Han, Peng Xu, and Wenxian Zhang, PHYSICAL REVIEW A 94, 053608 (2016)

53           Detecting macroscopic quantum coherence with a cavity optomechanical system

          Zheng, Qiang; Xu, Jianwei; Yao, Yao; Li, Yong, PHYSICAL REVIEW A 94, 052314 (2016)

54           Speeding up GW Calculations to Meet the Challenge of Large Scale Quasiparticle Predictions

          Gao, Weiwei; Xia, Weiyi; Gao, Xiang; Zhang, Peihong, Scientific Reports | 6:36849 | DOI: 10.1038/srep36849

55           Intimate relationship between spectroscopy and collisions: a scenario to calculate relevant atomic data for astrophysics

          Gao, Xiang; Han, Xiao-Ying; Li, Jia-Ming, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 49 (2016) 214005 (13pp)

56           Expedited Holonomic Quantum Computation via Net Zero-Energy-Cost Control in Decoherence-Free Subspace

          P. V. Pyshkin, Da-Wei Luo, Jun Jing, J. Q. You & Lian-Ao Wu, Scientific Reports | 6:37781 | DOI: 10.1038/srep37781

57           Magnon Kerr effect in a strongly coupled cavity-magnon system

          Yi-Pu Wang, Guo-Qiang Zhang, Dengke Zhang, Xiao-Qing Luo, Wei Xiong, Shuai-Peng Wang, Tie-Fu Li, C.-M. Hu, and J. Q. You, PHYSICAL REVIEW B 94, 224410 (2016)

58          Unidirectional single-photon generation via matched zero-index metamaterials

          Jingping Xu, Ge Song, Zhenqing Zhang, Yaping Yang, Hong Chen, M. Suhail Zubairy, and Shiyao Zh, PHYSICAL REVIEW B 94, 220103(R) (2016)

 


Publications 2015

 

1      Hybrid opto-mechanical systems with nitrogen-vacancy centers

Yin ZhangQi; Zhao Nan; Li TongCang; SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY; 58 (2015)

2      Probing Majorana bound states via counting statistics of a single electron transistor

Li, Zeng-Zhao; Lam, Chi-Hang; You, J. Q.; SCIENTIFIC REPORTS; 5, 11416 (2015)

3      Mechanical PT symmetry in coupled optomechanical systems

Xun-Wei Xu, Yu-xi Liu, Chang-Pu Sun, and Yong Li; PHYSICAL REVIEW A;  (2015)

4      Classical-driving-enhanced parameter-estimation precision of a non-Markovian dissipative two-state system

Li, Yan-Ling; Xiao, Xing; Yao, Yao; PHYSICAL REVIEW A;  (2015)

5      Implications and applications of the variance-based uncertainty equalities

Yao Yao, Xing Xiao,1 Xiaoguang Wang, and C. P. Sun; PHYSICAL REVIEW A;  (2015)

6      Probing Berezinskii-Kosterlitz-Thouless Phase Transition of Spin-Half XXZ Chain by Quantum Fisher Information

Zheng Qiang; Yao Yao; Xu Xun-Wei; COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS;  (2015)

7      Dissipation and decoherence induced by collective dephasing in a coupled-qubit system with a common bath

Wang, Z. H.; Ji, Y. J.; Li, Yong; Zhou, D. L.; PHYSICAL REVIEW A;  (2015)

8      Special Topic: Optomechanics

Sun Chang-Pu; Li Yong; SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY;  (2015)

9      Steady quantum coherence in non-equilibrium environment

Sheng-Wen Li, C.Y. Cai, C.P. Sun; Annals of Physics;  (2015)

10    Microwave degenerate parametric down-conversion with a single cyclic three-level system in a circuit-QED setup

Wang, Z. H.; Sun, C. P.; Li, Yong; PHYSICAL REVIEW A;  (2015)

11    Optical nonreciprocity and optomechanical circulator in three-mode optomechanical systems

Xu, Xun-Wei; Li, Yong; PHYSICAL REVIEW A;  (2015)

12    Generating the Schrodinger cat state in a nanomechanical resonator coupled to a charge qubit

Zhang, Jian-Qi; Xiong, Wei; Zhang, Shuo; Li, Yong; Feng, Mang; ANNALEN DER PHYSIK;  (2015)

13    Controllable optical output fields from an optomechanical system with mechanical driving

Xun-Wei Xu and Yong Li; PHYSICAL REVIEW A;  (2015)

14    An Ideal Experiment to Determine the ‘Past of a Particle’ in the Nested Mach–Zehnder Interferometer

F. LI, F. A.Hashmi, J.X. ZHANG, Shi-Yao ZHU; CHINESE PHYSICS LETTERS; 32, 50303 (2015)

15    Precision calculation of low-energy electron-impact excitation cross sections of helium among the ground and excited states

Zeng, De-Ling; Gao, Xiang; Han, Xiao-Ying; Li, Jia-Ming; PHYSICAL REVIEW A; 91, 22707 (2015)

16    Interaction between overlapping doubly excited resonance series for the He atom

Chang, T. N.; Fang, T. K.; Gao, X.; PHYSICAL REVIEW A; 91, 23403 (2015)

17    Destructive and constructive interference in the coherently driven three-level systems

Davuluri, Sankar; Wang, Yipu; Zhu, Shiyao; JOURNAL OF MODERN OPTICS;  (2015)

18    Advantages of nonclassical pointer states in postselected weak measurements

Yusuf Turek, W. Maimaiti, Yutaka Shikano, Chang-Pu Sun, and M. Al-Amri; PHYSICAL REVIEW A;  (2015)

19    Post-selected von Neumann measurement with Hermite–Gaussian and Laguerre–Gaussian pointer states

Yusuf Turek, Hirokazu Kobayashi, Tomotada Akutsu, Chang-Pu Sun and Yutaka Shikano; New Journal of Physics;  (2015)

20    Nonperturbative stochastic dynamics driven by strongly correlated colored noise

Jing, Jun; Li, Rui; You, J. Q.; Yu, Ting; PHYSICAL REVIEW A; 91, 22109 (2015)

21    Duality and bistability in an optomechanical cavity coupled to a Rydberg superatom

Yan, Dong; Wang, Zhi-Hai; Ren, Chun-Nian; Gao, Hang; Li, Yong; Wu, Jin-Hui; PHYSICAL REVIEW A;  (2015)

22    Numerical simulation of the effect of dissipation and phase fluctuation in a direct communication scheme

Li, Fu; Zhang, Jun-Xiang; Zhu, Shi-Yao; JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS; 48, 115506 (2015)

23    Higher-order solutions to non-Markovian quantum dynamics via a hierarchical functional derivative

Da-Wei Luo, Chi-Hang Lam, Lian-Ao Wu, Ting Yu, Hai-Qing Lin, and J. Q. You; PHYSICAL REVIEW A; 92, 22119 (2015)

24      Cavity quantum electrodynamics with ferromagnetic magnons in a small yttrium-iron-garnet sphere

Dengke Zhang, Xin-Ming Wang, Tie-Fu Li, Xiao-Qing Luo, Weidong Wu, Franco Nori and JQ You, npj Quantum Information (2015) 1, 15014

25       Dephasing-Induced Control of Interference Nature in Three- Level Electromagnetically Induced Tansparency Systems

Yong Sun, Yaping Yang, Hong Chen & Shiyao Zhu, Scientific Reports | 5:16370 | DOI: 10.1038/srep16370

26       Post-selected von Neumann measurement with Hermite–Gaussian and Laguerre–Gaussian pointer states

Yusuf Turek, Hirokazu Kobayashi, Tomotada Akutsu, Chang-Pu Sun and Yutaka Shikano, New J. Phys. 17 (2015) 083029

27       Simulation of Zitterbewegung by modelling the Dirac equation in metamaterials

Sven Ahrens, Shi-Yao Zhu, Jun Jiang and Yong Sun, New J. Phys. 17 (2015) 113021

28       Controllable optical output fields from an optomechanical system with mechanical driving

Xun-Wei Xu and Yong Li, PHYSICAL REVIEW A 92, 023855 (2015)

29       Advantages of nonclassical pointer states in postselected weak measurements

Yusuf Turek, W. Maimaiti, Yutaka Shikano, Chang-Pu Sun, and M. Al-Amri, PHYSICAL REVIEW A 92, 022109 (2015)

30       Higher-order solutions to non-Markovian quantum dynamics via a hierarchical functional derivative

Da-Wei Luo, Chi-Hang Lam, Lian-Ao Wu, Ting Yu, Hai-Qing Lin, and J. Q. You, PHYSICAL REVIEW A 92, 022119 (2015)

31       Controllable coupling between a nanomechanical resonator and a coplanar-waveguide resonator via a superconducting flux qubit

Wei Xiong, Da-Yu Jin, Jun Jing, Chi-Hang Lam and J. Q. You, PHYSICAL REVIEW A 92, 032318 (2015)

32       Ground-state phase diagram of the quantum Rabi mode

Zu-Jian Ying, Maoxin Liu, Hong-Gang Luo, Hai-Qing Lin and J. Q. You, PHYSICAL REVIEW A 92, 053823 (2015)

33       Unified calculation of generalized oscillator strength of argon ranging from bound to continuum states

Xiang Gao, Rui Jin, De-Ling Zeng, Xiao-Ying Han, Jun Yan, and Jia-Ming Li, PHYSICAL REVIEW A 92, 052712 (2015)

34       Quantum coherence in multipartite systems

Yao Yao, Xing Xiao, Ge Li, Chang-Pu Sun, PHYSICAL REVIEW A 92, 022112 (2015)

35       Application of the weak-measurement technique to study atom-vacuum interactions

Zhang, M.; Zhu, S. Y., PHYSICAL REVIEW A 92, 043825 (2015)

36       Detection of a weak magnetic field via cavity-enhanced Faraday rotation

Xia, Keyu; Zhao, Nan; Twamley, Jason, PHYSICAL REVIEW A 92, 043409 (2015)

37       Electromagnetically-induced-transparency-like phenomenon with resonant meta-atoms in a cavity

Hu, Yueyun; Liu, Wenxing; Sun, Yong; Shi, Xi; Jiang, Jun; Yang, Yaping; Zhu, Shiyao; Evers, Joerg; Chen, Hong, PHYSICAL REVIEW A 92, 053824(2015)

38       Dynamical invariants in a non-Markovian quantum-state-diffusion equation

Da-Wei Luo, P. V. Pyshkin, Chi-Hang Lam, Ting Yu, Hai-Qing Lin, J. Q. You, and Lian-Ao Wu, PHYSICAL REVIEW A 92, 062127 (2015)

39       Steady quantum coherence in non-equilibrium environment

Sheng-Wen Li, C.Y. Cai, C.P. Sun,

40       Controlling optomechanically induced transparency through rotation

Davuluri, Sankar; Zhu, Shiyao, EPL, 112  (2015)  64002

41       The mechanisms of electric-dipole spin resonance in quasi-one-dimensional semiconductor quantum dot

Li, Rui, Acta Physica Sinica, 64, 167303 (2015)

42       Discovering lead-free perovskite solar materials with a split-anion approach

Sun, Yi-Yang; Shi, Jian; Lian, Jie; Gao, Weiwei; Agiorgousis, Michael L.; Zhang, Peihong; Zhang, Shengbai, Nanoscale, 2015

43       Light-Induced Exciton Spin Hall Effect in van der Waals Heterostructures

Li, Yun-Mei; Li, Jian; Shi, Li-Kun; Zhang, Dong; Yang, Wen; Chang, Kai, PRL 115, 166804 (2015)

44       T-shaped single-photon router

Lu, Jing; Wang, Z. H.; Zhou, Lan, 7 Sep 2015 | Vol. 23, No. 18 | DOI:10.1364/OE.23.022955 | OPTICS EXPRESS 22955

45       Coherent zero-field magnetization resonance in a dipolar spin-1 Bose-Einstein condensate

Wenxian Zhang, S. Yi, M. S. Chapman, and J. Q. You, PHYSICAL REVIEW A 92, 023615 (2015)

46       Generation of stable entanglement between two cavity mirrors by squeezed-reservoir engineering

Chun-Jie Yang, Jun-Hong An, Wanli Yang, and Yong Li, PHYSICAL REVIEW A 92, 062311 (2015)

47       Resolving remote nuclear spins in a noisy bath by dynamical decoupling design

Ma, Wenchao; Shi, Fazhan; Xu, Kebiao; Wang, Pengfei; Xu, Xiangkun; Rong, Xing; Ju, Chenyong; Duan, Chang-Kui; Zhao, Nan; Du, Jiangfeng,

PHYSICAL REVIEW A 92, 033418 (2015)

48       Single-photon transport through an atomic chain coupled to a one-dimensional nanophotonic waveguide

Liao, Zeyang; Zeng, Xiaodong; Zhu, Shi-Yao; Zubairy, M. Suhail, PHYSICAL REVIEW A 92, 023806 (2015)

49       Proposal for observing intensity-intensity-correlation speckle patterns with thermal light via phase conjugation

Wang, Li-Gang; Al-Amri, M.; Zubairy, M. Suhail, PHYSICAL REVIEW A 92, 041802(R) (2015)

50       A comparative study for Hydrogen storage in metal decorated graphyne nanotubes and graphyne monolayers

Lu, Jinlian; Guo, Yanhua; Zhang, Yun; Tang, Yingru; Cao, Juexian,

51       Hot-Carrier Solar Cells With Quantum Well and Dot Energy Selective Contacts

Su, Shanhe; Liao, Tianjun; Chen, Xiaohang; Su, Guozhen; Chen, Jincan, IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 51, NO. 9,

SEPTEMBER 2015

52       Enhancing steady-state entanglement via vacuum-induced emitter-mirror coupling in a hybrid optomechanical system

Nie, Wenjie; Chen, Aixi; Lan, Yueheng; Liao, Qinghong; Zhu, Shiyao, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 49 (2016) 025501 (11pp)

53       Digital control of low-frequency, small-wattage, high-intensity discharge lamps

Y Pan, C Huang, J Lin, S Su, and J Chen, doi: 10.1177/1477153515601178

54       Vacuum induced transparency and slow light phenomena in a two-level atomic ensemble controlled by a cavity

Guo Yu-Jie; Nie Wen-Jie, Chin. Phys. B Vol. 24, No. 9 (2015) 094205

55       Wave-particle duality in a Raman atom interferometer

Jia Ai-Ai; Yang Jun; Yan Shu-Hua; Hu Qing-Qing; Luo Yu-Kun; Zhu Shi-Yao, Chin. Phys. B Vol. 24, No. 8 (2015) 080302

56       Topological phase transitions in superradiance lattices

DA-WEI WANG, HAN CAI, LUQI YUAN, SHI-YAO ZHU, AND REN-BAO LIU, Vol. 2, No. 8 / August 2015 / Optica

57       Single-electron approach for time-dependent electron transport

Gurvitz, Shmuel, Physica Scripta, Volume 2015, Number T165Publications 2014

 

1    Coherent properties of single rare-earth spin qubits

      Siyushev, P.; Xia, K.; Reuter, R.; Jamali, M.; Zhao, N.; Yang, N.; Duan, C.; Kukharchyk, N.; Wieck, A. D.; Kolesov, R.; Wrachtrup, J.; 

      NATURE COMMUNICATIONS;  (2014)

2    Probing the non-locality of Majorana fermions via quantum correlations

      Li, Jun; Yu, Ting; Lin, Hai-Qing; You, J. Q.; SCIENTIFIC REPORTS; 4, 4930 (2014)

3    Coupling spin ensembles via superconducting flux qubits

      Qiu, Yueyin; Xiong, Wei; Tian, Lin; You, J. Q.; PHYSICAL REVIEW A; 89, 42321 (2014)

4    Approach to solving spin-boson dynamics via non-Markovian quantum trajectories

      Zeng-Zhao Li;Cho-Tung Yip;Hai-Yao Deng;Mi Chen;Ting Yu;J.Q.You;Chi-Hang Lam; PHYSICAL REVIEW A; 90, 22122 (2014)

5    Exact non-Markovian master equations for multiple qubit systems: Quantum-trajectory approach

      Yusui Chen;J. Q. You;Ting Yu; PHYSICAL REVIEW A; 90, 52104 (2014)

6    Indirect driving of a cavity-QED system and its induced nonlinearity

      Yusuf Turek, L. P. Yang, W. Maimaiti, Yong Li, and C. P. Sun; PHYSICAL REVIEW A;  (2014)

7    Quantum discord of ensemble of quantum states

      Yao, Yao; Huang, Jing-Zheng; Zou, Xu-Bo; Han, Zheng-Fu; QUANTUM INFORMATION PROCESSING;  (2014)

8    A universal quantum information processor for scalable quantum communication and networks

      Xihau Yang, Bolin Xue, Junxiang Zhang and Shiyao Zhu; SCIENTIFIC REPORTS; 4, 6629 (2014)

9    Long-term effect of inter-mode transitions in quantum Markovian process

      Sheng-Wen Li, Li-Ping Yang, and Chang-Pu Sun; THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D;  (2014)

10  Optimal quantum channel estimation of two interacting qubits subject to decoherence

      Qiang Zheng, Yao Yao, and Yong Li; THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D;  (2014)

11   Room-temperature ultrasensitive mass spectrometer via dynamical decoupling

      Nan Zhao, Zhang-qi Yin; PHYSICAL REVIEW A; 90, 42118 (2014)

12  Electron spin decoherence in silicon carbide nuclear spin bath

      Li-Ping Yang,Christian Burk,Matthias Widmann, Sang-Yun Lee,J¨org Wrachtrup,and Nan Zhao; PHYSICAL REVIEW B; 90,  241203® (2014)

13  Strong photon antibunching of symmetric and antisymmetric modes in weakly nonlinear photonic molecules

      Xun-Wei Xu and Yong Li; PHYSICAL REVIEW A;  (2014)

14  Strongly correlated two-photon transport in a one-dimensional waveguide coupled to a weakly nonlinear cavity

      Xun-Wei Xu and Yong Li; PHYSICAL REVIEW A;  (2014)

15  Tunable photon statistics in weakly nonlinear photonic molecules

      Xun-Wei Xu and Yong Li; PHYSICAL REVIEW A;  (2014)

16  Generating large steady-state optomechanical entanglement by the action of Casimir force

      NIE WenJie, LAN YueHeng, Li Yong & ZHU ShiYao; SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY; 57, 1–9 (2014)

17  Electromagnetically-induced-transparency-like ground-state cooling in a double-cavity optomechanical system

      Yujie Guo, Kai Li, Wenjie Nie, and Yong Li; PHYSICAL REVIEW A;  (2014)

18  Precision spectroscopy and electron-ion scattering

      Gao, Xiang; Li, Jia-Ming; PHYSICAL REVIEW A; 89, 22710 (2014)

19  Broken scaling laws of the transition probabilities from jj to LS coupling transitions

      Gao, Xiang; Han, Xiao-Ying; Zeng, De-Ling; Jin, Rui; Li, Jia-Ming; PHYSICS LETTERS A; 1514–1519 (2014)

20  Scaling law for transition probabilities in 2p(3) configuration from L S coupling to j j coupling

      Han, Xiao-Ying; Gao, Xiang; Zeng, De-lin; Jin, Rui; Yan, Jun; Li, Jia-Ming; PHYSICAL REVIEW A; 89, 42514 (2014)

21  The calculation of low-energy electron-impact excitation cross sections of Helium from excited states

      Zeng, De-Ling; Gao, Xiang; Han, Xiao-Ying; Li, Jia-Ming; Journal of Physics: Conference Series; 488, 42016 (2014)

22  An effective eigenchannel R-matrix calculation of electron-ion scattering processes with spectroscopic precision

      Gao, Xiang; Li, Jia-Ming; Journal of Physics: Conference Series; 488, 62019 (2014)

23  Full relativistic studies of the ground state electronic structure of alkali elements up to Z=119

      Zeng, De-Ling; Gao, Xiang; Jin, Rui; Li, Jia-Ming; Journal of Physics: Conference Series; 488, 152006 (2014)

24  Super-resolving single-photon number-path-entangled state and its generation

      Feng, Wei; Jiang, Kebei; Lollie, Michelle L. -J.; Zubairy, M. Suhail; Dowling, Jonathan P.; PHYSICAL REVIEW A;  (2014)

25  Controllable single-photon frequency converter via a one-dimensional waveguide

      Wang, Z. H.; Zhou, Lan; Li, Yong; Sun, C. P.; PHYSICAL REVIEW A;  (2014)

26  Quantum Fisher information in noninertial frames

      Yao Yao, Xing Xiao, Li Ge, Xiao-guang Wang, and Chang-pu Sun; PHYSICAL REVIEW A;  (2014)

27  Multiple phase estimation in quantum cloning machines

      Yao Yao, Li Ge, Xing Xiao, Xiao-guang Wang and Chang-pu Sun; PHYSICAL REVIEW A;  (2014)

28  Multiple phase estimation for arbitrary pure states under white noise

      Yao Yao, Li Ge, Xing Xiao, Xiaoguang Wang and C. P. Sun; PHYSICAL REVIEW A;  (2014)

29  Noncanonical statistics of a finite quantum system with non-negligible system-bath coupling

      D. Z. Xu, Sheng-Wen Li, X. F. Liu, and C. P. Sun; PHYSICAL REVIEW E;  (2014)

30  Effect of atomic distribution on cooperative spontaneous emission

      Feng, Wei; Li, Yong; Zhu, Shi-Yao; PHYSICAL REVIEW A; 89, 13816 (2014)

31  Influence of losses on the wave-particle duality

      Jia, Ai-Ai; Huang, Jie-Hui; Zhang, Tian-Cai; Zhu, Shi-Yao; PHYSICAL REVIEW A; 89, 42103 (2014)

32  Probing zero modes of a defect in a Kitaev quantum wire

      Sheng-Wen Li, Zeng-Zhao Li, C. Y. Cai, and C. P. Sun; PHYSICAL REVIEW B;  (2014)

33  Encoding a qubit with Majorana modes in superconducting circuits

      J. Q. You, Z. D. Wang, Wenxian Zhang & Franco Nori; SCIENTIFIC REPORTS; 4, 5535 (2014)

34  Anisotropic exchange coupling in a nanowire double quantum dot with strong spin-orbit coupling

      Rui Li and J. Q. You; PHYSICAL REVIEW B; 90, 35303 (2014)


Publications 2013

 

1    价键优选法及其在纳米结构预测与物性研究中的应用

      高翔 陈晓波 黎军 李家明; 物理学报Acta Phys. Sin.; 62, 9, 93601 (2013)

2    Goos-Hanchen Shifts of Partially Coherent Light Fields

      Wang, Li-Gang; Zhu, Shi-Yao; Zubairy, M. Suhail; PHYSICAL REVIEW LETTERS; 223901 (2013)

3    QUANTUM INFORMATION Best of both worlds

      Zhao, Nan; Wrachtrup, Joerg; NATURE MATERIALS; 12 (2013)

4    Detector-induced backaction on the counting statistics of a double quantum dot

      Li, Zeng-Zhao; Lam, Chi-Hang; Yu, Ting; You, J. Q.; SCIENTIFIC REPORTS; 3, 3026 (2013)

5    Non-Markovian quantum state diffusion for an open quantum system in fermionic environments

      Chen, Mi; You, J. Q.; PHYSICAL REVIEW A; 87, 52108 (2013)

6    Casimir force between topological insulator slabs

      Nie, Wenjie; Zeng, Ran; Lan, Yueheng; Zhu, Shiyao; PHYSICAL REVIEW B; 88, 85421 (2013)

7    Electromagnetically-induced-transparency-like phenomenon with two atomic ensembles in a cavity

      Turek, Yusuf; Li, Yong; Sun, C. P.; PHYSICAL REVIEW A;  (2013)

8    Cooling a charged mechanical resonator with time-dependent bias gate voltages

      Zhang, Jian-Qi; Li, Yong; Feng, Mang; JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER;  (2013)

9    Recoil effects of a motional scatterer on single-photon scattering in one dimension

      Qiong Li, D. Z. Xu, C. Y. Cai & C. P. Sun; SCIENTIFIC REPORTS;  (2013)

10   A new criterion for zero quantum discord

      Jie-Hui Huang, Lei Wang and Shi-Yao Zhu; New Journal of Physics; 63045 (13)

11   Higher-order wave-particle duality

      Huang, Jie-Hui; Woelk, Sabine; Zhu, Shi-Yao; Zubairy, M. Suhail; PHYSICAL REVIEW A; 87, 22107 (2013)

12  Spectrum of collective spontaneous emission beyond the rotating-wave approximation

      Li, Yong; Evers, Joerg; Feng, Wei; Zhu, Shi-Yao; PHYSICAL REVIEW A; 87, 53837 (2013)

13  Experimental test of the first- and second-order duality relations for the two-photon states

      Huang, Jie-Hui; Liu, Hong-Yu; Gao, Jiang-Rui; Zubairy, M. Suhail; Zhu, Shi-Yao; PHYSICAL REVIEW A; 88, 13828 (2013)

14  Controlling a Nanowire Spin-Orbit Qubit via Electric-Dipole Spin Resonance

      Li, Rui; You, J. Q.; Sun, C. P.; Nori, Franco; PHYSICAL REVIEW LETTERS;  (2013)

15  Cooperative spontaneous emission of three identical atoms

      Feng, Wei; Li, Yong; Zhu, Shi-Yao; PHYSICAL REVIEW A; 88, 33856 (2013)

16  Optical Diode Made from a Moving Photonic Crystal

      Wang, Da-Wei; Zhou, Hai-Tao; Guo, Miao-Jun; Zhang, Jun-Xiang; Evers, Joerg; Zhu, Shi-Yao; PHYSICAL REVIEW LETTERS; 93901 (2013)

17  Quantum information transmission

      Wang, Lei; Huang, Jie-Hui; Dowling, Jonathan P.; Zhu, Shi-Yao; QUANTUM INFORMATION PROCESSING;  (2013)

18  Analytical expressions of global quantum discord for two classes of multi-qubit states

      Xu, Jianwei; PHYSICS LETTERS A;  (2013)Publications 2012 & 2011

 

1    Enhancement of the vacuum Rabi oscillation via surface plasma modes in single-negative metamaterials

      Zeng, Xiaodong; Li, Gaoxiang; Yang, Yaping; Zhu, Shiyao ; PHYSICAL REVIEW A; 86, 33819 (2012)

2    Probing the quantum behavior of a nanomechanical resonator coupled to a double quantum dot

      Li, Zeng-Zhao; Ouyang, Shi-Hua; Lam, Chi-Hang; You, J. Q. ; PHYSICAL REVIEW B; 85, 235420 (2012)

3    Geometric global quantum discord

      Xu, Jianwei ; JOURNAL OF PHYSICS A: MATHEMATICAL AND THEORETICAL;  (2012)

4    Relation between wave-particle duality and quantum uncertainty

      Liu, Hong-Yu; Huang, Jie-Hui; Gao, Jiang-Rui; Zubairy, M. Suhail; Zhu, Shi-Yao ; PHYSICAL REVIEW A; 85, 22106 (2012)

5    An Effective Eigenchannel R-Matrix Method for Calculating Electron-Ion Scattering Processes with Spectroscopic Precision

      Gao Xiang; Li Jia-Ming ; CHINESE PHYSICS LETTERS; 29, 33101 (2012)

6    Effect of the third level on time evolution of the spontaneous upper level decay due to counter-rotating terms

      Dong, Y. B.; Li, Z. H.; Li, Y.; Zhu, Shi-Yao ; PHYSICAL REVIEW A; 85, 13832 (2012)

7    Role of excited states in the emission times of harmonics from asymmetric molecules

      Chen, Yanjun; Zhang, Bing ; PHYSICAL REVIEW A;  (2012)

8    Strong-field approximations for the orientation dependence of the total ionization of homonuclear diatomic molecules with different internuclear distances

      Chen, Yanjun; Zhang, Bing ; JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS;  (2012)

9    Thermally driven Casimir ratchet-oscillator system

      Nie, Wenjie; Lan, Yueheng ; PHYSICAL REVIEW E;  (2012)

10  Nondeterministic ultrafast ground-state cooling of a mechanical resonator

      Yong Li, Lian-Ao Wu, Ying-Dan Wang, and Li-Ping Yang; PHYSICAL REVIEW B;  (2011)

11  Effect of the third level on time evolution of the spontaneous upper level decay due to counter-rotating terms

      Y. B. Dong, Z. H. Li, Y. Li, and Shi-Yao Zhu; PHYSICAL REVIEW A;  (2012)

12  Collective spontaneous emission beyond the rotating-wave approximation

      Li, Yong; Evers, Joerg; Zheng, Hang; Zhu, Shi-Yao ; PHYSICAL REVIEW A; 85, 53830 (2012)

13  Effect of the Casimir force on the entanglement between a levitated nanosphere and cavity modes

      Wenjie Nie,1,2,3 Yueheng Lan,2 Yong Li,1 and Shiyao Zhu1; PHYSICAL REVIEW A; 86, 63809 (2012)
CSRC 新闻 CSRC News CSRC Events CSRC Seminars CSRC Divisions 孙昌璞院士个人主页